1685-1694 Begr.

Startside Op


Om kirkebøgerne 1659-1708: Tryk på Op ovenfor.

Bemærk: Kirkebogsregistreringen af begravelser og levnedsbeskrivelser påbegyndes i 1685.
Gå til Register 1685-94.

Redaktionen har rettet de angivne sidetal til 4-cifrede tal: Første ciffer er kirkebogens nummer (2 til 5). Andet til fjerde ciffer er sidenummeret i kirkebogen (001-999).

25.1.1685 begravet en stakels Quindes barn, sal. JENS CHRISTENSEN, født 1683 i Bastrup, Vamdrup sogn. Var født slegfred, faderen Christen Poulsen døde 3 uger før jul, moderens navn Barbara Christensdatter, hun var født mellem Randers og Viborg. Side 2002.

1.2.1685 et slegfredbarn PEDER HANSEN, født i Bredballe, Døbt i Vejle, født 6.1.1685, moderen Kirsten Pedersd. af Piedsted, faderen bekendtes at være en afdanket rytter Hans Matzen af Haderslev.

1.2.1685 liden salig ALBERT HANSEN, født 18.10.1683, forældrene Hans Nielsen og Mette Pedersd. Side 2005. N.B. Pridie Saturni paa Freedag aften for Invocavit [= 6.3.1685], bleff ringet 1 Stund for Enckedronningens Liig, og hver Gård, heel og half skal ringe Sin omgang 2 Stund hver Dag.

9.4.1685 KIERSTEN, var født slegfred i Klanksbøll i Widding herred 1653, moder Maren, fader en ledig karl ved navn Kedel. Side 2009.

21.4.1685 CLAUS ANDRESEN, en mand af Husum. Blev syg i Højen, da han havde været i Vejle, men listede sig afsted og kom hertil, hvor han døde til Matz Degn. Mere side 2016.

26.4.1685 gamle MAREN MATTHSDATTER Niss Christensens. Var født i gården 1606, faderen var Matths Nielsen, der var født i Viuf, men giftede sig ind på gården med enken, der havde 3 børn. Hun blev gift med Niss Christensen i 1637, fik 2 sønner og 2 døtre. Sønnerne døde spæde. [Mange oplysninger for lokalhistorikere]. Side 2017.

30.4.1685 degnen MATTHS JEPSEN, var født i Vonsild i sept. 1633, forældrene Jæb Matthsen, der blev begravet i den onde tid år 1659 den 17.9., 67 år, og Maren Michelsdatter af Grønninghoved, som døde før faderen i januar 1659. Var langt omkring, bl.a. på øen Pelworm i flere år. Trolovet 1.1.1665, viet 7.2.1665 til pastor Rüdes søster Ingeborg Hansdatter. 13 børn, hvoraf 3 sønner og 2 døtre efterlever med moderen. Se side 2020 til 2025.

6.5.1685 NISS CHRISTENSEN, var født i Vonsild 1609 først i Sept., faderen Christen Nielsen Schreder, moderen Maren Iffvarsdatter. Var gift med Maren Matthsdatter, der døde dette år, se ovenfor. [For lokalhistorikere og andre se side 2027]

2.7.1685 et fattigt spædt barn, som en quinde kom med til byen i går, det døde i nat, navn: CARL CHRISTENSEN, moderen Elsa Andersdatter, født hinsides Horsens imod Randers i Wærum, faderen hendes ægtemand er død for 3 uger siden i Wærum, hans navn Christen Persen. Barnet født i Seest, død her 7 dage gl. Mere side 2033.

2.9.1685 begravet en stackels mand, der var saa siug, at de bar ham i Byen om paa en Båre. Døde hos Matths Jessen, hand fick en Kiste, oc Ped. Juler giorde dend. Haffde sagd at Jesper Clausens Svend Peder var hans Sødskendebarn, der dog icke kiendtis ved ham. begravet gratis.

13.9.1685 JOHANNE MATTHS PERSENS, født om påske 1626 i Dons i Niels Donses gård, blandt 6 søskende den yngste. Faderen Niels Ifvarsen var barnefødt i Egum ved Fredericia. Moderen Maren Pedersdatter født i Bramdrup. Johanne Døbt i Almind, hendes fader døde hende fra, da det kejserske krigsfolk var i landet, og kendte hun sin fader aldrig. Hendes stedfar blev Thomas Andersen Hvid. Hun blev som 18 årig gift med Hans Hansen Kiær i Feerup, hvem hun fødte 4 børn. Levede med ham til polakkernes tid i foråret 1659, da døde han med børnene i Colding, han begravet med 1 barn på Harte kirkegd, 2 børn er begravet i Kolding, 1 barn på Lejrskov kirkegd. Hun blev 1662 viet til en præstesøn Matths Persen, med hvem hun boede i Feerup i 3 år og på en gård i Høyrup bu i Jelling sogn i 3 år. 1668 brændte denne gård, og de begav sig hertil. [Mere af interesse om Vonsild, se side 2038]. 3 sønner af 2. ægteskab.

4.11.1685 berettede jeg TØGER GREGERSEN i Skoven, som var heel siug, og giorde han sin reede for mig om hans Herkomst. Han var født i Astorp 11.11.1640, hans fader var Gregers Mogensen, moderen Maren Gregersis Michelsdatter, han var hjemme til fjendetiden, da han var 19 år, drog da nordpå og blev 1659 tagen til dragon ved dronningens livc. i Randers, gjorde krigstjeneste til 1667, da han fik sit pas grundet sygdom og svaghed. Var på Sjælland blevet trolovet med Inger Laursdatter fra Helsingør, blev viet til hende i Taps 23.11.1668. Deres børn født i Taps, Maren 11.12.1669, Ingee 5.3.1672, Laurtz 9.3.1674 og Gregers 3 uger efter midsommer 1677. Boede i Taps sogn til 1682, da de flyttede hertil. Side 2046.

15.11.1685 MATTHS JESSENS og Kiersten Andersdatters første barn, en søn død navnløs.

19.11.1685 døde sal. GEORG BOJENS, fordum secretær i Tønder, død til Jesper Clausen her i byen, havde ligget syg 4 uger. 29.11. blev han begravet , hans levnedsløb beskrevet side 2051. Var født i Tønning i Ejdersted juli 1627, fader højfornemme kjøbmand Peter Boiens, kramhandler i silkevarer, moderen meget velbårne matrone Elisabetta Gerrets. Farfaderen Boje Petersen rådmand i Tønning, osv. [Lang historie]

1.1.1686 sal. POUL LASSEN, var født i fastetiden 1622, fader Christen Lassen [mon det ikke skulle være Lass Christensen?] moder Maren Svendsdatter i Seest. Da han var så stor, at han kunne gøre gavn, drog han ud af døren til sin farbroders hus og tjente han i 3 år, siden hos Lass møllersvend i 11/2 år, og da faderen døde, begav han sig til stedet i Seest, kom ved midsommer 1650 i ægteskab med Bold Christensdatter, også født i Seest, med hvem han havde 5 børn, 4 sønner og 1 datter. Kun 1 søn levede, men den ældste søn kom bort med polakkerne, en liden dreng, om hvem de ikke siden hørte. Efter freden tog han 1660 til Tønder at tjene, samtidig var hustruen i Ribe som amme. Siden boede de 3 år i Kolding og kom så til Vonsild 1666. Mere side 2061.

5.2.1686 begravet sal. CAREN PEDERSDATTER sal. Jesper Jørgensens efterleverske, var født i Vonsild i aug. 1619, forældre Peder Tisen og Maren Jessdatter. [Der står en del på latin, spørg i Viborg]. Hun var yngste datter, blev derfor længst hjemme, blev også hos broder Jess Iffversen gårnde til år 1650, da hun blev forsynet til Hiendrup i et saligt ægteskab med ungk. Jesper Jørgensen, da hun var 31 år. Ægteskabet varede kun 8 år. Så kom fjendetiden, og svenskerne tog hendes mand med til lejren ved Fredericia. Manden døde, og af deres 4 sønner døde de 3, kun den ældste levede, og ham holdt moderen til ære og lære ved skolen, så han blev færdig i læsning og skrivning. Da denne søn var 20 år i 1671, fik han lyst at se sig om, da der ikke var vej eller midler til at komme til ejendom, og han afstod, med moderens minde fra sin fødegård, som farbroderen Peder Jørgensen så overtog. Sønnen var i Holland og Ost-Indien, men derefter hørte man ikke fra ham. Caren Pedersd. fik aftægt af gården indtil den brændte, og hun kom til Vonsild. Side 2067.

11.2.1686 begravet liden INGEBORG CHRISTIANSDATTER, var født 1.2., forældre Christian Jacobsen og Bold Knutzdatter. Side 2071.

10.3.1686 begravet sal. SØREN LAURTZEN i Konghuset, var født i Dalby, på det sted, hvor Iffver Tullesen nu bor i 1622 5 uger før jul og Døbt 25.11.. Forældrene Hans Lauritzen og Caren Hansis. Beskrivelse af hans tjeneste hos forskellige på egnen, til han [1.8.1652] blev viet i Kolding til Birgitte Nielsdatter sal. Søren Sørensens. [Hans rigtige navn var Søren Hansen, må være kaldet Laurtzen efter faderen]. Boede i Kolding, Dalby, og kom 1668 til Kongehuset. De havde ingen børn. Side 2074. [Se nedenfor].

11.3.1686 berettede jeg BIRGITTE SØRENS, og giorde hun sit testamente i overværelse af Poul Christensen og Anders Poulsen. Hun var født i Herslev-Høyrup omtrent 1621, hendes fader hed Niels Andersen, moderen Anne Pedersdatter, blev holdt i skole, så hun kunne sin catechismus. Da hun var 8 år, kom hun i tjeneste hos gammel hr. Jens Jensen i Herslev som barnepige i 1 år, derefter flere pladser. Var gift med Søren Sørensen i Kolding 9 år, sad enke 2 år og blev så gift med Søren Laursen, [se ovenfor], side 2077 og 2215. Hun gjorde en liden pige, Birgitte Christensdatter, til hendes arving, da hun så længe havde været hos dem og var opdraget som deres efter at hun havde mistet sine forældre for 20 år siden. [Se 24.3.1689 begravede].

13.3.1686 lod præsten nogle TARTARER få en liden plads på kirkegården at begrave deres 2 årige datter Ellen på. Han hørte dem først i trosartikl. Farmoderen gjorde en herlig bekendelse ved graven. Faderen hed Zacharias Poulsen. De sagde, de gik efter Horsens.

11.4.1686 berettet JØRGEN SCHMID som var syg. Han døde 14.4. Hans levnedsløb blev nedskrevet 2.7.1684, vist sammen med hustruens. Her begynder det med: med hvilken hans bryllups højtid stod 10.2.1665, og derefter om påske begav han sig i denne egn og kom at bo i Stepping, bygte sig self et hus hos Michel Hansen i Andrup og boede der et år. 1667 kom de til Vonsild, hvor han også byggede hus. Levede med sin hustru i 10 år, havde 5 børn, 3 sønner og 2 døtre. 1 søn og 1 datter er døde. Hustruen døde 1675, og 1676 giftede han sig med Inger Andersdatter. De fik kun I dødfødt datter. [Se mere 2085]. Hans alder 52 år.

9.5.1686 begravet Jørgen Rasmussens og Kiersten Outesdatters søn HANS JØRGENSEN var født 2.2.1686 havde kighoste. Side 2089.

28.7.1686 begravet sal. CAREN IISINGS, sal. Peder Thomsens efterlefverske. Var født her i byen i Brydies Væring ved påsketid 1622, fader Niels Nissen, moder Ide Nielskone. Var hjemme til hun var 17 år, da døde faderen i 1639, og moderen med børnene trøkt fra stedet, så kom hun til en moster i Kolding, hvor hun lærte at væve, at hun kunne klare sig selv. Hun købte en væv og lejede et kammer i Kolding, hvor hun sad med flittig idræt i nogle år, indtil hun kom i venskab til et ærligt ægteskab med Hans Hansen af Gæsten, der vel bekendte hende af menneskelig skrøbelighed, men ville dog hafve fuldkornmet dette ægteskabsløfte, hafde hans død ikke dette forhindret. Thi han skovede for sal. Niels Kræmer i Kolding i Dyrehaven, og støft sig ihiel, lige på st. Pouls dag i 1645. Siden fødte hun som enlig og forladt hendis søn her i byen og drog nogen tid derefter til Seest, hvor hun sad i et boel lejet af Hans Kiær udi 13 år med hendes væven og flid, Hun købte siden bolet på Bjerget og blev hos os i byen. 1666 blev hun gift med nu sal. Peder Thomsen, der døde 10.11.1683. Mere side 2096.

5.9.1686 ANNE CLAUS PETRI DATTER, var født i Vonsild 31.10.1684, datter af Claus Pedersen og Maren Poulsdatter. Barnet var fremmeligt, og præsten skriver, at de fremmelige børn hastede med at komme bort fra denne verden. Det havde sidste år haft børnekopper, der slog ind, og havde derfra fået skade. For 14 dage siden blev det sygt og kunne kun få næring gennem bryst. Se side 2102.

19.9.1686 berettede de 2 gamle udleffvede fattige folk MICHEL SØRENSEN og CAREN MICHELS udi Peder Erichsens Boel. Gammel Michel Sørensen er født i Stenderup i Tyrstrup herred 1607 ved Michælis tid. Hans fader var Søren Michelsen og moderen Ann Staphensd. Da han var temmelig opvoxen, tjente han i Vonsild i sal. Jesper Jensens gård, hvorefter han tog til Kolding og på 2 år lærte at skrive og læse, siden rejste han 20 års tid på Dantzig og Kønigsberg med andre og for andre, til han begyndte for sig selv. I 1638 blev han viet til Caren Nielsdatter, der var født i Alminde. De fik 1 søn og 4 døtre, sønnen og 1 datter døde spæde, en datter døde i København, en er gift i København med francose Anthoni Gavantie, som har tjent for underkok i det kongl. Hof. Yngste datter har tjent i Vonsild og sidst i Sjølund, hvorfra hun kom hjem for [at pleje sine] forældrene. Michel Sørensen havde god næring, men efter polaktiden matte han søge arbejde hos bønderne. De sidste 11/2 år af hans liv, lå han i sengen. Mere side 2105. Hustruen Caren Michels levnedsløb: Er født i Almind 1610, hendes far Niels Jensen, moderen Caren Nielsis. Hun tjente i kejsertiden i Kolding hos hr. Jens Hundewad, Poul Bertelsen og Hans Mouritzen den ældre på 5 år, kom i ægteskab 1638 med Michel Sørensen. Se ovenfor og side 2106. Michel Sørensen døde 31.1.1687, Caren kort efter.

20.10.1686 begravet Matths Jessens og Kiersten Andersdatters NAVNLØSE anden SØN, som hun natten mellem 10. og 11. var bleven forløst med.

28.11.1686 begravet CÆCIL JACOBS, født i Errested ved Haderslev 1620. Faderen var Mogens Nissen en arbejdsmand, der ernærede sig af nogen avling og dageværk, moderens navn var Gertrud. Hun lærte tidligt at væve hvilket hun gjorde sin pigetid undtagen 1 år, da hun tjente i Bierning Roy. Kom i ægteskab med Hans skrædder i Errested og levede tilsammen med ham, til de fik 4 børn, hvilke alle i den første svensketid døde sammen med manden. Hun var derefter hos slægt i Astrup til hun 1663 blev gift med nu efterlevende mand Jacob Jessen. De boede 11/2 år hos Gottfried i Gydmose, siden i Sjølund. 1668 kom de til Vonsild. Mere side 2111.

2.3.1687 begravet liden NIELS MATTHSEN, Matths Jensen Sawmands og Dorreths søn, der var født 2.12.1686.

25.3.1687 sal. NIELS HANSEN, var født 1678, forældre Hans Lowenborg og Dorreth Tøgersdatter. Se side 2125 oplysninger om familien.

21.5.1687 begravet en stakkels quinde Kiersten Poulsdatter af Skanderborg hendis datter ANNE LAURITZDATTER, var født i Skanderborg 28.1.1687 i slegfredseng. Faderen er død, beretter moderen, hans navn Lauritz Nielsen en bondesøn.

11.9.1687 Matths Jessen og Kiersten Andersdatters 3. NAVNLØSE SØN. Se side 2136.

6.11.1687 sal. INGER JESS LAURSENS, som var født her i jan. 1667. Faderen Jess Laursen, moderen nu sal. Chrisith Richardsdatter af Klanxbøll. Hun havde været skrøbelig længe, og alt hvad faderen havde ofret på badskær og lignende var forgæves. Mere side 2142.

30.11.1687 begravet JENS HANSEN NEBEL. Var født i Nr. Bjert 1637, faderen ærlig og naunkundige dannemand nu sal. Hans Hansen Nebbel, sandemand til Brusk herred,. og var for sin oprigtighed og forstands skyld udvalgt af bondestanden at være i København til kroning af Frederik III i 1648, og til Landemode i Viborg at udvælge til arvefølge vores nuv. konge Chr. IV til hans efterfølger. Hans moder Maren Andersdatter. [Mere om familierne side 2144]. Blev 29.9.1673 trolovet til Maren Jebsdatter i Vonsild, eneste datter på en gård. Hendes moder omtales som nu salig Caren Jeppis. Vielse jan. 1674. 5 børn, 2 sønner og 3 døtre, yngste søn er død. Meget mere side 2145.

7.2.1688 begravet nogle kedelflecker af Brabant, en Catholiske Camerade LORENS GØES af Ulmen ved Antwerpen, som døde i går til Jesper Clausens, uden mit videnskab, medens jeg var på Tinge. Da jeg siden harmede mig derofver, da lagde de derfor ned hos mig 1 sl. daler.

12.2.1688 begravet liden sal. MAREN JENSDATTER, Jens Pedersens og Johanne Jessdatters deris 3. kiere barn født 26.12.1687. Mere side 2157.

26.2.1688 Claus Pedersens og Maren Poulsdatters mindste barn POUL CLAUSEN, født 11. 7.1687. [Deres 4.barn i deres næsten 10 års ægteskab, det 3. barn datter Anne død 11/2 år gl.] Mere side 2159.

14.4.1688 er i voris lycke noget fra stien ad Koohøj funden 1 QUINDFOLK død, efter hvilcket er søgt her siden Colding-Fastelaunsmårket. Bleff øfrigheden angifvet, og jeg skref til hr. Niels i Staarup, eftersom hun meentes at være fra hans Sogn. Han svarede mig 17.4., at hun hafde, medens hun hafde været der i Sognet, skicket sig vel, men middeler vare ingen, hun hafde levet i armod, og kunne intet svare til kgl. skatter, hvorfor øfrigheden bade at ville lade sig hendis uformaaelige hændelse gaae til hjerte, og hende maatte for Guds skyld bestædige en heederlig Jordefærd. Fortsætter her.

17.4.1688 begravet METTE JENSDATTER af Stårup, var født blandt 6 søskende 1658 i Mammen by og Sogn. Hendes fader var nu sal. Jens Christensen og moderen Kiersten Thomasdatter. Opdraget og også øvet sig selv, så hun kunne læse i prentede bøger. Har gjort fra ungdommen gaun for hendes brød. Om denne stakkels kvinde se mere side 2165.

3. 7.1688 begravet NIELS MALTHSEN, født først i juni 1656 i Skringstrup i Skals sogn, af 10 søskende den yngste, af hvilke endnu lever 4 tilbage. Forældrene Malthe Pedersen og Anne Cnudsdatter menes at leve endnu. Han kom til Dalby i 1679, tjente flere steder der og i Bjert, kom så til Vonsild og blev vist trolovet eller havde i sinde at trolove sig med pigen Caren Pedersdatter, der passede ham så godt under hans sygdom, at ingen søster kunne gøre det bedre. Hans sygdom var vattersot og svindsot. Flere navne på læger og kure nævnes, ligeså at han lå syg i 17 uger et sted og 10 uger et andet sted. Se mere side 2171.

I nov. 1688 fødte Hans Iisings kone et DØDFØDT DRENGEBARN.

2.12.1688 fødte Matths Jessens hustru Kiersten Andersdatter deres 4. BARN, som kom dødt til verden.

[NB. Her mangler siderne gl. nr. fra 1687 til og med 1692. Er faldet ud af bogen. Begyndelsen til side 2193 må findes på 2192, fortsætter herefter:] Hans forældre med alle haffde været i Norrige i 32 år, da faderen tractede over til hans fødeegn i Vendsyssel, og begaff sig at bo på velbyrdige hr. Jacob Lindenows gods, men lefvede ickun 2 år derefter i Danmark, og moderen sad efter med deels voxne, deels umyndige sønner, blandt hvilcke da denne mand, en liden dreng, dog vittig på sig, begaff sig at tiene hr. Jacob Lindenow i stenden ved kusken, siden tjente han ridefogeden på dette gods og M. Michel sognepræst å Hundsløff og herredsprovst, den sidste i 3 år. Så i Sverrig i Gothenborg hos herremanden Leonard Torstensohn i år, derfra til stattholder hr. Iver Krabbe på Baahus slot i 11/2 år. Siden kom han hjem, og derfra agtede han sig ad Holland, men på vejen fik han tidende, at pesten skulle være der, blev så i Fjelstrup sogn og tjente Jørgen Moesmand i Buckshave 11/2 år, siden hos Laurs Jepsen og Matthis Outzen i Gammelby i 6 år, hos Michel Poulsen og Peder Jensen hvert sted 1/2 år. Da han nu havde tjent i fremmede lande 10 år og i Fjelstrup sogn 71/2 år og var snart 27 år, tog han sig i Herrens navn for at begive sig i ægteskab med Bold Knudsd., bryllup var 8 dage efter Kyndelmisse 1672, og har de på 17 års tid aulet med hverandre 9 børn, 4 er døde, 2 sønner og 3 døtre leve. De har boet hos hendes moder i Fjelstrup 1 år, hos Hans Ibsen Børup 4 år, hos hr. Lago Iversen i Høkkelbjerg 4 år og i Vonsild 8 år. Denne mand skulle efter præstens redegørelse for familierne være CHRISTIAN JACOBSEN, og han findes da også her begravet 6.1.1689. Side 2193.

17.1.1689 begravet præstens sal. datter MARGRETE, der døde af maveonde 17 år 13 uger gl.

19.1.1689 berettede jeg en syg SOLDATERKONE TIL HANS PERSENS. [Der meldes dog ikke noget om død eller begravelse].

6.2.1689 opskreff jeg min brgggerpiges testamente udi hendes hastige sygdom. KIERSTEN SØRENSDATTER er født i liden Brøndum by udi Bælum sogn 5 uger før Michælis 1654 af ærlig og christelig forældre Søren Christensen og Anne Jensdatter. Moderen død for 10 år siden, faderen lever. Blandt søskende 2 sønner 5 døtre næst for den yngste født. 1 broder 2 søstre er døde før hende. Hun tjente først i hendes fødeby . Da hun var 29 år tjente hun 1 år hinsides Ålborg i Sundby, siden i Bjert og Skartved, 1 år i Dalby og 1 år i Vonsild præstegård, hos Hans Persen 1 år og næsten 2 år igen i præstegården. Mere side 2200.

10.3.1689 begravet JEB NISSEN. Var født i Styding, Hammelev sogn 18.6.1664, faderen var Niss Hansen barnefødt i Styding, der forlod moderen og barnet, dengang han var 5 år, gik bort og man har siden intet fornummet til ham. Hans moder er den gudfrygtige qvinde Maren Jebsdatter sal. Jeb Laurtzens datter af Fredsted. Disse forældre hafver 3 børn aulet sammen, 1 datter og 2 sønner, denne og hans ældre søster er født i Styding, den yngste er født i Dalby sogn på Fyn, hvorhen de drog efter freden. Kom hid til Vonsild 1669, for 20 år siden. Den yngste dreng døde her. Moderen har denne sin eneste søn med bedste flid opdragen til Guds frygt og ære og lære og holdt ham til skole under Morten Hack, Anders Persen og Poul Lærk, så han læste færdig både tysk og dansk, også at skrive. Han drog ud at tjene i hans drengeår, ville det heller end at gaa og dagger leddig med hænder i lummen. En del mere om denne unge mand. Se 2207.

17.3.1689 begravet JENS MATTHSEN MUURMAND. Var født i Colding 1627 den 29.7. af godt ærligt borgerskab, faderen Matths Jensen snedker, moderen Kiersten Thomasdatter. Der var 11 søskende, der ved forældrenes død vist blev splittet ad, ihvor hvilke forældre begge skulle være fød i Peder Gregersens gård i Dalby. En søn kom til Norge, men alle søskende skulle nu være døde undtagen 1 søster Bold Niels Fiskers kone i Strandhuse. Hans forældre holdt ham både i latinsk og dansk skole. Faderen havde vel agtet at lære ham sit håndværk, men han døde, imens sønnen var lille, og egennyttige mennesker lokkede håndværkstøjet fra ham. Han kom i murerlære hos murmester Niels Keelsen, hvor han var i mange år, indtil han blev fuldkommen en Keel. Hans første hustru Johanne boede i Svigade i M. Anchers boode, men de hafde ingen børn. Hun døde i 1669, da de havde været gift 14 år, og hun år og dag havde været sengeliggende. Hans anden hustru Anne Nielsd. af Tyregod, med hvem han fik en søn for 19 år siden. Se mere side 2210.

24.3.1689 begravet BIRGITTE SØREN LAURSENS af Kongehuset neden for Colding, hører sammen med 11.3.1686.

7.4.1689 dikterede mig den syge gamle ANDERS POULSEN, tilhuse hos Hans Pedersen, sit levnedsløb. Er født i Vendsyssel Hassing herred, Ørum sogn og by i 1621. Hans fader var Poul Jørgensen, moder Gyde Nielsdatter. Da han var efter svenskernes tid bleven 25 år, i 1646, begav han sig at tjene hos Morten Keelsen i 6 år. Siden kom der ham en udskrivelse på, og da syntes det ham bedst at gå fri ved et giftermål, og han begav sig i 1651 i ægteskab med en enke Anne Jensdatter i Hvolbierg, fik med hende 2 piger og 1 søn. Ældste datter Maren Andersdatter lever i Vonsild, Christence døde 2 år gammel og sønnen Poul Andersen er i Husum. Boede med Anne Jensdatter i Hvolbierg i 3 år, i Jelling i 6 år, i Ildved i 3 år, i Feerup i 4 år, Lund i Balle sogn 1 år, 4 år har ingen rede på, i 1672 til Hejls, hvor de boede i 8 år, der døde hustruen om jul 1678. 1680 begav han sig til Vonsild og året efter indgik han i ægteskab med Elsa Pedersdatter, der blev trolovet med ham i Seest, men viet i Vonsild 22.5.1681. De fik en datter 30.9.1683. Han var sidste gang til Herrens bord skærtorsdag sammen med hans hustru og 71 mennesker. Han blev begravet 14.4.1689. Mere 2219.

I ugen efter 28.4.1689 begravet sal. JOHANNE NISSDATTER Jens Sørensens. Var født i Vonsild sogn 1641 i februar. Hendes sal. fader var Niss Christensen, moderen sal. Maren Matzdatter. Var hjemme til polaktiden, da måtte de alle drage til Colding, og da freden kom, og hun med en søster og forældrene kom til hjemmet igen, stræbte de af al magt at få en ko og 2 bæster, og hun hjalp dem så sagtelig hen, at de komme af sted. 8 dage før pinse 1663 blev hun trolovet med ærlige unge karl Jens Sørensen, hendes nu bedrøvede efterladte husbond, og stod deres bryllup 29.10.1663 udi en kjøn fredelighed. De levede sammen i en berømmelig samdrægtighed, og fødte hun sin mand 3 sønner og 2 døtre. Mere side 2225.

7.5.1689 berettede jeg Laurs Toniussens ældste datter ANN MARIA. Hun døde 18.5. pintzeaftensdag årle kl. 3. Hendes levnedsløb side 2229.

25.5.1689 berettede jeg gammel POUL SØRENSEN i mit landboelshus, begravet 23.7.1689. Han var født i Seest 1615, hans fader var ærlig og velagte dannemand Søren Poulsen, der boede i den gård, hvor nu Jess Ebbesen bor, hans moder den ær- og dydfulde, så og den gudfrygtige quinde Mette Nielsdatter, født i Binderup. Han var ældst, havde 2 brødre Jes og Søren og 1 søster Bold foruden 2 brødre, der døde små. Faderen døde ham fra, da han var 6 år, og han fik siden stiffader, den velagt mand Poul Sørensen, der var født i Niss Tingleffs gård, Nis Sørensens broder her af byen, af hvilken fader han fik 2 halve brødre, begge kaldet Søren, og en half søster Bold Poulsdatter, så at de tilsammen var 11 søskende, og nogle var navnløse fødte, så som den yngste halfbroder var tvilling med en søster, der kom død til verden. 1645 døde stedfaderen i den forrige svenskekrig, og broderen Søren Sørensen fik gården. Poul Sørensen havde været hjemme, men tog nu til Kolding, hvor han lærte at skrive og regne, var derefter soldat i Rensburg og Glychstadt, kom dog snart hjem igen. Kort før den sidste svensketid giftede han sig med en enke Anne Henrichsdatter, der var fra Skærbæk, men havde været gift i Norge. Boede i Dalby, derpå i Fredericia, havde der bryggeri og brænderi, boede der, da staden gik over til fjenden og blev brændt af. Kom til Brostræde i Kolding, hvor hustruen døde. [Kolding kirkebog: Anne Henrichsd. Poul Sørensen Sedstis begravet 30.1.1659, 52 år. Samme dag blev den 33 årige præst fra Vonsild begravet , han hed Anthonius Matthiæsen. Også Hans Stodderkonge blev begravet denne dag. Det var i pestens tid.] Poul Sørensen giftede sig siden med enken Mette Hansdatter, hvis 2 børn af første ægteskab også døde i polaktiden. Med hende fik P. Sørensen 2 børn født i Seest og 2 født i Vonsild, yngste barn døde. Mere side 2233.

29.5.1689 begravet liden KIERSTEN MICHELSDATTER, Michel Tøgersens og Caren Jørgensdatters 4. barn, var født 9.6.1688. Side 2238.

31.5.1689 Poul Sørensens hustru METTE HANSDATTER hendes levnedsløb. Hun er født ved st. Micheli 1626 i Dollerup, Skanderup sogn, faderen Hans Mortensen sandemand i Andst herred, moderen Anne Pedersdatter. Er af 2 halvbrødre og 3 ældre fulde søstre det 6. barn. Hun voxte frem efter hendes bekomne dåb i gudsfrygt, og der hun kunne have forstand at lære noget, satte hendes fader hende i Kolding skole at lære at læse i 1 år og i syskole 11/2 år, hvorefter hun tjente husfogedens og fiskemesterens Jacob Froms hustru i 2 år. 1645 drog hun til Sjælland sammen med Jeb Buckis søster af Nagbøll, hvor hun tjente mester Hans Buck i 3 år. Derefter hos velbårne fru Rise Grubbe sal. hr. Hans Lindenows efterleverske i 3 år, og efter dennes nu sal. frues recommendation til herregården Vrå i Vendsyssel i fru Ide Lindenows sal. hr. Steen Beckis, rentemesters tjeneste som fadeburspige i 5 år. Der var det fruens tanke at få hende gift med en ung capellan, men da faderen døde, tog hun hjem til Dollerup. Hun korn 1656 i ægteskab på hendes faders gård 1656 med Hans Sørensen af Dollerup, barnefødt i Bølling. De fik 2 børn sammen, men i polaktiden døde han fra hende i Kolding, blev dog begravet i Skanderup kirke. Derefter døde børnene og blev begravet på Kolding kirkegård. 1662 blev hun gift med Poul Sørensen af Seest [Se foregående side her]. Deres børn: Søren Poulsen født i Seest 1663, Hans Poulsen født i Seest 1664 8 d. før jul, Jeb Poulsen født i Vonsild 1666 og Morten P. født i Vonsild jan. 1669, den sidste død. Se mere side 2239.

5.6.1689 begravet ANN LASS LASSENS og Anne Tøgersdatters 8.barn, der var født 25.2. 1689. Side 2242.

5.6.1689 berettede jeg CAREN MORTENSDATTER, som var elendig syg. Caren Mortensdatter eller Friteritzis levnedsløb: Hun er født 8.12.1644 i Hanherred, Laasted by i Lørsted by, Haverslev sogn. Hendes fader Morten Olufsen født i Stenumgård i Vendsyssel, død for 4 år siden i det dyre år 1685. Moderen Apollonia Matthsdatter født i Norge, kom til Jylland da hun var 1 år, døde 1.6.1671. Der var 2 brødre og 4 søstre, 6 i alt, denne quinde var den 3., endnu lever kun 3, 1 søster er gift i Grædstrup sogn nord for Vejle, 1 søster gift i Fredericia og 1 broder Oluf Mortensen gift og bosat i Alslev by ved Tønder. Hun tjente fra hun var 8 år forskellige nærmere beskrevne steder på hjemegnen, blev trolovet med den unge karl Niels Christensen, der forulykkede under et lynglæs og stod lig 8 dage efter trolovelsen. Med ham havde hun sønnen Niels Nielsen, der er her i byen. Fødte drengen hjemme, hvor hun var 10 uger, kom så til fornem købmand Hans Rasmussen i Ålborg som amme, var der 2 år. Begav sig så til denne egn, hvor hun var hos provsten i Smidstrup i 3 år, hos Kedelfører Bernt Offermann i Fredericia 3 år, hvorfra faderen hentede hende hjem til hendes barn. Siden drog hun til Vonsild og tjente præsten og andre, har været her med sønnen i 14 år.

21.7.1689 begravet liden CAREN LAURS TONIUSSENS, var født 8.4.1680, datter af Laurs Toniussen og Anna Matthiasdatter. Se side 2248.

23.7.1689 begravet POUL SØRENSEN i mit landboelshus, se [25.5.1689].

4.8.1689 begravet liden SYNNIT RASMUSDATTER, var født 12.11.1688 ved Stangmoesled, faderen Rasmus Nielsen født på Als i Kegnæs sogn, moderen Kiersten Jørgensd. født sammested. Se side 2252.

9.8.1689 berettede jeg METT SØRENS. Jeg skrev hendes testamente: Hun er født i Vonsild 1608 25.12. i den gård, hvor nu Anders Pedersen bor, faderen Gregers Pedersen var født i Jørgen Rasmussens gård, moderen Mette Gregersis var født i Jes Laursens gård. Og er det mærkelige med denne sal. quinde Mett Sørens moder, hun var med hendes første mand gift i Jørgen Rasmussens gård og havde et barn med ham, den gamle mand, på 2 års tid, men da manden og barnet døde, kom hun til Gregers Pedersen i Anders Pedersens gård og kom i ægteskab med ham. Fødte sin mand denne ældste datter Mett og nu sal. Oute Greqersen og Anders Gregersen i Brabeck. [Se selv de mange oplysninger om familien, findes side 2255]. Hun blev gift 1644 med Søren Nielsen og fødte ham 9 børn, 4 døde i Kolding i fjendetid, og 4 hvile deres legemer på Vonsild kirkegård, tilbage er kun den ældste søn Gregers Sørensen, der bor i Dalby. Hendes mand døde i polakkernes tid i 1658 i Kolding. Efter freden drog hun nord på for at tjene til føden, var 3 år på godset Rosenholm nord for Horsens [måske ved folk under dette gods]. Siden 5 år i sin fødegård hos Morten Jensen, 14 år hos broderdatteren Kiersten Outesdatter, hos Jens Hansen 1 år, derefter hos sønnen Gregers i Dalby 1671, igen hos Jens Hansen og andre steder, sidst hos broderdatteren.

24.8.1689 CÆCIL IVERSDATTERS, Morten Nielsen Iisings, levnedsløb: Var født 5 uger før påske 1618 i Pugdallgård i Wildberg sogn, Hammerum herred. Faderen Iver Wind en snedker, moderen Maren Ivers. Der var 10 børn. Var siden hun var 7 år hos en bedstemor. Som voksen kom hun i tjeneste på Lolland hos hr. Zacharias i Herritslev 1 år, så på Hygård i Vildbjerg 1 år, på Windelevgård i 7 år, hvor hun var forredsel. Omsider til præsten i Vonsild 11/2 år og hos ham kom hun i ungdomsenfoldighed i fald. Han var enkemand. Barnet døde 18 uger gammelt. Hun korn nu i ægteskab med Jess Nielsen Iising, havde med ham 5 børn, der alle døde i polaktiden i 1658 i Kolding, og faderen døde få dage efter børnene. Hun korn siden til Vildbjerg, derfra til hr. Niels Poulsen sognepræst til Vejrum i Hjerm herred. Men som hun nys var kommen der, har det befundet sig, at hun hendes alders 48 år til trods lod sig bedrage af Christen Lund, og hun drog tung gangandis herud til mig med et bevis om hendes vilkår. Det skete i maj måned 1663. Da hun efter fjendetiden var inde ad landet lærte hun år binde fine nattrøjer af uld og søgte siden derved hendes brød i flittig vindskibelighed. 21.5.1668 kom hun i ægteskab med hendes nu sal. mand Morten Nielsen. Se side 2260.

23.10.1689 begravet Jørgen Rasmussens og Kiersten Outesdatters liden søn, der var født 19.10. og straks Døbt af jordemoderen, hvorpå han døde, blev Døbt OUTE, var faderens 7. og moderens 10. barn [står der, det rigtige 8 og 11].

25.10.1689 begravet et slegfredbarn NIELS PEDERSEN for en quinde, der sidder til huse hos Rasmus Nielsen i Stangmoesled. Det var født i Vonsild 10.7.1688, faderen Niels Pedersen, der var fra Rugsted i Ødsted sogn var rømt fra moderen ind i sit hjemland. Moderens navn Maren Sørensdatter af Vrensted i Vendsyssel.

4.11.1689 berettede jeg JENS OLUFSEN, som lå syg til Kiersten Huggers og skrev hans testamente, som han dikterede mig. Han er født i Søhuse i Al sogn nord for Varde. Forældre Oluf Knutzen og Anne Hansdatter, der havde 3 sønner og 3 døtre, hvilke nu alle er døde. Forældrene døde begge i 1661, og han var så hjemme hos en ældre broder 1 år. Tjente præsten i sognet, var på en gård i Egum 3 år, i Astorp 21/2 år, på Fovslet 21/2 år, hos amtskriveren i Haderslev 12 år, 3 år i lære hos murmester Søren Grummesen i Kolding, arbejdede særlig på høje bygninger og kirker, bl. andet Egtved kirke, hvor Gud hjalp ham faderlig, så han aldrig glemte at takke derfor. Han tog borgerskab i Kolding. Han bekendte her, at Peder Lybcker i Kolding havde fået af ham 8 sl. daler, og han havde som pant fået et armbånd, nok sagde han, at han havde 3 snees daler hos sig i sengen og intet mere intet nedgravet og intet hos nogen, ikke noget på sin samvittighed. Side 2271.

29.12.1689 begravet sal. KIERSTEN LASSDATTER. Var født i Reebeck på Strårup grund. 1642 3 uger før st.Olaidag [=29.7.], i den hedeste tid om sommeren, der solen gik i løvens tegn, året før i den forrige krigstid, svensken faldt uformodendis ind i landet. Forældrene Las Laursen og Gertrud Clausdatter. Forældrene fradøde disse børn i fjendetid, og de måtte føre sig frem, som de bedst kunne [den sidste fjendetid]. Hun kom som 19 årig at tjene hos sal. Jeb Andersens i Tveed 2 år, hos Laurs Kock i Kolding 1 år, hos gamle Peder Laursen Dalby 1 år, begav sig til Tved til nu sal. Maren Michel Hansens og lærte at væve, var der 3 år. Kom i ægteskab først i juni 1670 med enkemand Jeb Thomasen, da boende i Binderup. De fik 6 børn, 2 sønner født i Binderup, 1 af dem døde, i Vonsild 2 sønner og 2 døtre, af hvilke 1 søn Hans er død, har endnu Lass, Thomas, Ellen og Mette. Se mere 2276.

8.2.1690 berettet gammel MAREN OUTES, som var syg. Hun sagde mig hendes alder, og at Matths Jessen var hende 27 sl. daler skyldig, men det måtte være ved 20 sl. daler. Dem havde han fået efterhånden, en gang solgte hendes lerred for 11 sl. daler, dem lånte han hver en skilling, nok før Kirsten Andersdatter kom dertil gården, og derefter til adskillige tider flyet dem til skatter. 17.2. blev hun begravet , hed MAREN HANSDATTER, var født i Kabdrup år 1618 6 uger før Michelsdag. Forældrene Hans Laurtzen og Mette Hanses. Hun var hjemme til hun var 28 år, da hun blev gift med Oute Andersen her fra Vonsild, år 1646. Gud velsignede dem med 4 børn, 3 drenge og 1 pige, Anders, Hans, Laurs og Kiersten. Anders døde for 25 år siden, godt 15 år. Den anden søn Hans døde i fjendetiden i vesten og hviler på Astrup kirkegård [Varde], den tredie søn Laurs døde spæd og Kiersten blev kun 5 år. Da hun havde levet med hendes mand 11 år, indfaldt den besværlige svenskes krigstid 1657, hvor de i det følgende år måtte med andre Guds børn forløbe fra hus og hjem og flytte til Kolding. Der mødte hende også stor modgang under polakkernes grusomhed, at hendes kiære mand Oute Andersen døde for hende, og da de ubarmhjertige Polakker så hans lig liggende i huset, da ville de ikke lide det hos sig i huset, men hun måtte tage hans døde legem på sine skuldre og gå ud med hannem hvorhen hun kunne, indtil hun fandt godtfolk, der indtog hendes lig og hende, så længe, at hun kunne få en kiste gjort og få ham begravet. Siden tog hun med hendes 2 beholdne sønner vesterud og søgte efter brød, indtil hun efter freden kom hjem til stedet og blev begæret af ærlig og forstandige karl Søren Andersen til et fredeligt ægteskab. De blev viede 27.12.1661. Fik ingen børn. Hendes modgangstid var dog ikke slut, da hun i 1684 sammen med manden lå syg, døde han. Hun overdrog gården til Matths Jessen. Se mere side 2283. Hun døde salig 17.2.1690

19.2.1690 begravet BODEL LAURSDATTER, født her 24.12.1686, forældre Laurs Toniussen og Anne Matthisdatter. Mere side 2289.

19.2.1690 begravet et slegfredbarn NIELS PEDERSEN, var født i Læborg sogn, Gammelby. Faderen var en rytter Peder Nielsen hjemmehørende ved Varde under oberst Suanwebel. Moderen Maren Matthesdatter, hvis broder her i kirkegården saligen hviler. Hun var født i Skringstrup norden Viborg. Barnet er Døbt af hr. Anders i Vejen, det fik for 14 dage siden små kopper i Gammelby, og hun kom nu hertil for at kræve nogle penge, som broderen havde til gode. Barnet døde i Tved 10 uger gammel.

19.2.1690 årle morgen berettede jeg JEB THOMSEN HJULER. Hans levnedsløb. Han var født i Vendsyssel, Lem by i Hellevad sogn på juleaften 1634. Forældre Thomas Jebsen og Mette Sørensdatter. [Her noget latin]. Hun drog herud, og han drog efter og var i 1 år hos hende. kom til Høgsholt by i Hover sogn og tog en gård på, var der 3 år. Kom siden til Bjert til Jens Sørensens gård [vist ved at betale skatten], var der et år, siden fæstede de gården fra ham. Kom derfra til Binderup i Niss Taarnings øde gård 7 år. Midlerdest kom han i ægteskab med en pige fra Vendsyssel, Ellen Laursdatter, viet i Sulsted kirke i Vendsyssel. Drog så til Vindeløff og var det et år. Hun døde i Binderup, da de havde boet der 2 år. Vare sammen i 6 år. Siden bekom han Kiersten Lassdatter af Tveed, var i Binderup med hende 5 år. Det øvrige kan sees af hendes personalier, da hun døde sidst i 1689. Side 2293.

25.2.1690 begravet sal. PEDER JEBSEN. Hans Levnedsløb: Var født ved påsketid 1643 i Tved. Fader sal. Jeb Andersen af Bjert, bosiddendes ved Tved, moderen Ellen Pedersdatter, nu med hendes tredie mand Thomas Tullesen levende. Han var hjemme hos forældrene og hjalp til, også med opdragelse af de andre 3 søskende. Faderen døde 27.12.1664, og selv om sønnen var 22 år, syntes moderen det bedst for de yngre børn at gifte sig igen og blive ved gården, så hun fik denne gang til ægte Lass Justesen af Agtrup. Han befandt sig vel med stiffaderen og blev hjemme i 2 år. Da moderen blev gift tredie gang med den omtalte Thomas Tullesen, blev han endnu 1 år i hjemmet. Peder Jebsen blev nu gift med Maren Jessdatter, sal. Jess lfversens i Vonsild og Kirsten Christensdatter af Buckshave i Fjelstrup deres eneste barn. Trolovet i Fjelstrup kirke 3.3.1671, vielse i Vonsild kirke 22.6.1671. Havde 3 sønner og 1 datter, ældste søn død 12 dage gl., datteren død 13 dage gl., yngste søn dødfødt. Meget mere side 2296. Side 2303 tilføjer præsten: Mellem 18. og 19. febr. om midnat efter communionen, [Peder Jebsen var da blevet berettet] bad mig nu sal. Peder Jebsen at optegne sit huus til bedste ved god fornuft:
1. af sal. Erich Laursen havde for nogen tid siden overtalt ham til at skrive under på et brev på 9 rd. , han var skyldig til Matz Andersen i Sjølund osv.
2. angående Erich Laursens beidis toft og 3 ege, som Erich L. havde fået, da han byggede sals.
3. om penge Michel smed skyldte for leje af Ryager.
4. også om tilgodehavende fra Jeb smed.
5. 1 ager, Jacob skrædder har.

9.3.1690 begravet Christen Jerresens i Brydis Væring hustru navn ELSE SØRENSDATTER.

Hun er født i Vonsild 15.7.1638 af sal. forældre Søren Jensen og Maren Nielsdatter. Blev i opvæksten med hendes andre søskende, til hun kunne tjene andre for kost og løn. Da fjendetiden kom med svenskens indfald sidste gang i 1657, var hun i sit 20. år, og måtte efter forældres død hjælpe sig hvordan hun kunne. Havde før krigen og efter krigen tjent forskellige steder, hun havde tjent som 14 årig hos Hans Hansen i Dalby, hos sal. Hans Iversen i 5 år, tjente sammen med en broder i Hygum præstegård og under polakkertiden i Ribe. 1660 efter freden kom hun hjem til byen igen og sad for sig selv til Nis Christensens, tjente da atter Niels Juler og siden enken i 4 år. Da krigen var med pest og elendighed, havde hun også tjent Niels Julers i deres gård, og sammen med hende tjente Christen Jensen-Hjerresen, hvem hun siden blev gift med, blev viede 27.12. 1665. Af 5 børn døde tvillingdøtrene Ingeborg og Anne, Maren, Ingeborg og Jens levede. Se side 2302. Hun havde været i Seest som amme for Jacob Stephansens barn, da de ikke selv havde noget hus, hvornår vides ikke, men hun var der 11/2 år, og barnet hed Poul. De boede hos sal. Matz Jebsen i 3 år og hos sal. Peder Jebsen 1 år, til de fik købt det umage hus, hvor de nu i langsommelige år har boet.

7.3.1690 berettet Maren sal. Jens Hansens anden datter, CAREN, på sengen. Hun var 14 år, havde brystsyge. Intet om begravelse.

17.3.1690 berettet gammel GERTRUD MATTHSDATTER, syg liggendis til Anders snedkers. Hun døde 18.3. ved middagstid, Hendes personalier finder du rigtig optegnet i Wonsild Matricul anno 1677.

25.3.1690 begravet Matths Jessens og Kirsten Andersdatters 5. DØDFØDTE SØN, s. 2311.

22.4.1690 begravet Maren sal. Jens Hansens yngste datter, ANN JENSDATTER, var født 1681 i ugen før jul. Se side 2317.

27.4.1690 begravet liden sal. LAWS CLAUSEN, var født 15.2. Forældrene var Claus Iversen og Mette Hansdatter. Mere side 2320. Var født 15.2.1689.

18.5.1690 begravet liden JEB HANSEN, var født 26.10.1686. Forældrene Hans Pedersen og Mette Jebsdatter. Han blev døbt hjemme i hæderlige fadderes overværelse. Siden udi herrens frygt opdragen voxte op og trivedes vel, og var vittig [=klog] så at for den skyld oldemoderen [=bedstemoderen] i Seest begierede hjem til sig, hvad og skete, indtil han fik børnekopper i Seest. Men som faderen længtes at have ham hjemme hos sig, da lod han moderen hente ham hos oldemoderen. 2 dage var han karsk og køn, men for 8 dage siden blev han syg af orme, og selv om der kom nogle fra ham, blev sygdommen allesteds værre. Side 2323.

10.6.1690 berettet METT HANS PERSENS, som havde været syg siden pinse, [8.6.]

15.6.1690 begravet DORTHE LAURSDATTER Oluf Frederichsens. Var født i Tapsuhr i den gård, hvor nu hendes broder Poul Laursen bor. Af 9 søskende var hun den første. Født om sommeren 1621. Faderen var Laurs Gregersen barnefødt i samme gård, moderen var Caren Poulsdatter barnefødt i Frørup. Blev opdraget til gudsfrygt og voxte frem til duelighed og husgierning og var stedse hos forældre og søskende. Fødte en datter Caren Knud Tuesens datter 30.9.1648, der dog fra det 15. år havde varrersot og døde som 30 årig. En broder Jes Leursen fik gården på Vonsild, og hun begav sig til ham at være i 9 år. Blev trolovet og viet i Viuf til hendes itzige gamle og syge mand Oluff Frederichsen, der havde hus i Viuf, hvor de boede 1 år. Kom så hertil. Se side 2326.

22.6.1690 begravet Mett Jørgensdatters og Matths Christensens slegfredbarn af Hjarup NAVNLØST FØDT.

3.8.1690 begravet liden MAREN LASSDATTER, var født 14.1.1687. Forældrene Lass Lassen og Anne Tøgersdatter [Side 2331]. Formentlig død af børnekopper. Vedføjet: og han er skyldig for 2 børns forrige begravelser, for salig Lass 24.6.1681 og for sal. Ann 2.6.1689. For hvert barn kostede 2 mark. NB. Begravet og tillige deres mindste barn, liden salig JØRGEN FREDERICH LASSEN. Han var deres 9. barn, og det 5. der døde. Side 2333.

10.8.1690 begravet liden salig JENS MATTHSEN. Var født 24.10.1688, forældrene Matths Jensen og Dorothe Nielsdatter. Faldt i kogende vand. Se side 2334.

21.8.1690 begravet MAREN KNUTZDATTER, født 10. 2.1687, forældre Knud Olufsen og Cæcil Rasmusdatter. Fik af et uforsigtigt trin på en flintesten et dybt sår under foden. Mere side 2336.

27.9.1690 døde Anne Nielsdatters barn [Matths Sawmands kones søsters], et slegfredbarn, JENS, var Døbt et par dage før. Side 2342.

10.10.1690 berettede jeg ANTHONI LAURSEN, som havde været 14 dage syg. Var født sidst i juli 1620. Han døde dog først i 1699.

23.10.1690 begravet liden KIERSTEN PEDERSDATTER, var født 26.5. , forældre Peder Andersen og Margrethe Gregersdatter. Var altid ussel. Side 2347.

9.12.1690 berettede jeg gammel MARGRETHE HANSIS af Grønninghoved, Laurs Michelsens kones moder, som har været syg siden 3 dage før pinse. Døde 9.1.1691. Hun er født ca. 8.9.1617 i Grønninghoved i Hans Michelsens gård, faderen Peder Laursen, moderen Maren Iversdatter, var allesteds hjemme blandt 6 sødskende, dog 3 døde tidligt. 2 brødre med hende lever længst, og er nu alle døde. 1648 kom hun i ægteskab med Hans Jespersen kaldet Hans Laursen, og var de sammen til 1659 i 11 år, hafde 6 børn, 3 sønner, Peder, Jesper og Michel, 3 døtre, 1 navnløs, Karen der døde og den sidste Caren Laurs Michelsens. De børn er alle døde uden den velagte mand Peder Hansen borger i Horsens, og datteren. Hendes mand døde i polakkertiden i Colding og hviler her på kirkegården med 1 af børnene. Da der blev fred, drog hun blandt de første med 2 børn til Grønninghoved og fange strax ved med armods middel. 1670 om sommeren drog hun op til hendes søn i Norge, mens hendes datter havde med sin første mand taget gården på. Hun kom hjem ved Olaisdag. Blev hos datteren, så længe hun holdte det ud i hendes tynde skæbne ved gården, derefter begav de sig her til byen. Hun var så hos datteren til sal. Peder Poulsen 1/2 år, hos Peder Erichsen 3 år, hos sin søn i Tved 1 sommer og hos gartneren i Kolding en tid, endelig hos Laurs Michelsen og datteren de sidste 3 år. Mere side 2351.

4.12.1690 berettede jeg JENS SØRENSEN udi Schrølings hus. Han er født i Hads herred, Hvilsted sogn og by 14 dage efter Michelis 1643. Forældrene Søren Jensen og Ellen Christensdatter. Var hos forældrene til han var 23 år, blev da tagen til soldat og måtte blive der i 4 år, lå i Fredericia, Fyn, Langeland og Lolland, kom siden til Gluckstadt 1 år, til Skåne i Christiansstad, dernæst til de svenske opgivet med accord, hvor han udstod megen hunger og nød. Kom til København 14 dage, derfra til Bornholm, siden igen til København, derefter første gang til Hamborg, så til Futentia. Komme siden 4. Compagnier til Colding, hvor han kom til at arbejde for den gammel M. Ancker, han friede ham fra det soldaterlevnet, og måtte han give for at få sig forløst 24 sletdaler. Tiente siden velbemelte M. Ancker 1 år, Johann Raun 2 år, M. Anchers enke 1 år, den fransiske Kock en salig mand 1 år, Morten Pedersens enke 1/2 år, siden 1 vinter på egen hånd. Kom derfra til Seest og begav sig i ægteskab med Kirsten Sørensdatter, blev viet i Seest og boede der 1 år. Siden kom de til Vonsild om Michelsdag 1686 for 4 år siden, og fødte hans hustru her en søn, som er efter Kyndelmisse 4 år. Han blev begravet 17.12.1690. Se side 2351.

6.2.1691 begravet. GREGERS LAURSEN. Var født i Tapsuhr mellem påske og pinse 1629, da Kejserens folk drog af landet om Michaeli derefter. Hans fader var Laurs Gregersen, moderen Caren Pouls af Frørup. Da han voxte op og fik styrke kom han ud at tjene hans brød, men det ville være for meget at opregne alle de steder, han tiente. Da man her i lægdet udtog soldater, var han 2 gange med udi Holsten. Derefter tjente han forskellig steder, bl. andet hos præsten i Vonsild. 1669 den 13.4. blev han viet til "min Anne" skriver præsten, er Anne Laursdatter Tusens. Avlede med hende 4 sønner og 2 døtre, 2 sønner døde. Se mere side 2357.

15.2.1691 berettet BODIL LAURS PERSENS, som var syg, og 13.3. blev hun begravet. Hun var født her i forrige svenskes tid 1 uge før pinse 1646, faderen var Jep Jansen Jespersen sognefoged og kirkeværge, der døde 1665 i en hastig påkommende syge på vor eneste by dengang, 52 år gammel, moderen Caren Nissdatter døde i 1681, 64 år. Forældrene havde født hende til denne syndige verden blandt 9 søskende det fjerde barn. Hun blev med hendes eneste søster opdraget hjemme til al dyd og husgerning. Hun var 19 år, da faderen døde, og faderen havde ordnet det således, at hun, der var ældste søster, sammen med den skikkelige og ædruelige karl Laurs Pedersen skulle have hans egen fædrenegård. De blev trolovet 14 dage efter påske og viede 24.6.7666. Hun fødte hendes mand 7 børn, men 2 sønner og 2 døtre døde i en spæd alder, 2 døtre og 1 søn lever. Alligevel Gud gav hende i begyndelsen et godt ægteskab med hendes mand, så dog faldt han i en sær egenvillie og lod sig skrive for en rytter for sin gård i 1670 i august. Han slog siden skade på munderingen, prøvede at forbedre det, men senere slog tankerne og grummelsen til, og han lagde sig ud med øvrigheden i amtstuen, hvilket ikke kom ham til gode. Han gav sig til at drikke brændevin og svire om natten. Derefter faldt han 1676 i fortvivlelse, og præsten havde over 4 uger at gøre med ham, at han blev bragt til besindelse. Han blev også nogenlunde from på en 4 år, men siden ville han ikke mere tage mod Guds ord og formaning, hvorfor den sal. kone drog meget ondt igennem med ham, og det forværrede sig indtil nu børnene og især sønne blev så store, at de kunne påtage sig gårdens gerning. Se meget mere side 2362.

3.4.1691 begravet Matths Jessens og Kirsten Andersdatters 6. NAVNLØSE BARN. Side 2369.

7.4.1691 præstens egen datter MARIA, var hidført fra Ribe.

3.5.1691 berettet ANNE OLUF SPILLEMANDS i hendes sygdom hjemkommen fra Kolstrup. Hun var født i Møllerupgård i Ørum sogn, Sønderlyng herred, faderen var Oluff Nielsen, moderen Dorothe Nielsdatter, som var født i Over Hornbæk præstegård, samme herred. Var blandt 9 søskende den 4., har nu ingen af hendes søskende levende uden en broder i Sønderum, der tit har skrevet hende til og begieret hun skulle komme til ham. Men da hun havde hendes forladte 3 børn, havde hun holdt sig derfra. Hun var hjemme til hun var 12 år, drog så hid og tjente 2 år hos hr. Jens i Hjarup, hos Rasmus Ibsen, Vamdrupgård 6 år, i Braderup ved Tønder hos en enke i 8 år, Peder Boisen samme sted i 7 år. Drog derfra til Lustrup ved Ribe og kom i ægteskabløfte m. Jørgen Hansen Spillemand. De drog til Lejrskov og blev viet der. Boede i Seest 2 år og kom til Vonsild ved påsketid 1677. Har haft sammen 3 døtre, den midterste født her. Da den yngste datter skulle fødes 1683, fik manden uvilje mod hende og forlod dem medtagende alt, hvad de ejede, og lod hende tilbage i elendighed, så hun måtte til dørs at søge hendes brød på andre steder, og fødte da den mindste datter i Aller sogn. [Døtrenes navne: Birgitte, Anne og Cathrine]. Manden var i fængsel og lovede bod og bedring, og at han ville tage sig af familien, men straks han var på fri fod holdt han det ikke. Hun kom syg hertil fra Kolding, da hun var på vej mod Tønder, lå 8 dage i Kolding og blev kørt hertil Vonsild, hvor hun døde. Siden døde manden i Skodborg sogn, og datteren Birgitte blev krænket af skolemesteren i Ødis, Hans Hansen en trolovet Eegtemand Hans Hansen, han blev siden dømt fra skolen i Ødis-Bramdrup og Bjert, hvortil han var kommet. Side 2374.

4.7.1691 fødte Kirsten Jørgen Rasmussens et DRENGEBARN, som var dødt, blev begravet den 5.7.

10.7.1691 berettede jeg CHRISTEN HOPP, som og giorde rigtighed om hans sager udi dannemænds ofverværelse.

13.7.1691 begravet CHRISTEN PEDERSEN HIULER. Var født 1627 i Tontoft sogn ved Norborg på Als. Hans fader var Peder Jørgensen, moderen Caren Peders, er siden i gudsfrygt opdragen og var skarpsindig, der han nåede hans alder, til allehånde redskaber at opfinde og giøre, og havde god held og forstand til at giøre vogn og hjularbejde. Tjente siden hos Christen Callesen i Pøel på Als, blev viet 1653 til Mette Christensdatter og boede der på landet til den sidste svensketid var overstanden, boede i Hoptrup 3 år, og i Fovslet 3 år. Kom til Vonsild i 1666. Avlede 1 søn og 3 døtre af hvilke den ældste datter døde her i 1672. Den anden datter er også død, der er nu kun 1 søn og 1 datter tilbage. Hustruen døde 1673, for 18 år siden, og det følgende år kom han i ægteskab med Elsa Æskildsdatter salig Jon Jørgensens af Semb, med hvem han... Se mere side 2383.

19.8.1691 berettede jeg gammel MAREN SØRENSDATTER Hans Iisings kones moder. Er født i Karby på Mors i 1609, forældre Søren Christensen og Maren Nielsdatter. Blev opdraget hos forældrene og var stedse hos dem til hun var 20 år, og som forældrene var for nogen tid siden draget fra Mors til Aggersborg annexgård, 7 mil hinsiden Viborg ved Aggersund, kom hun anno 1629 efter kejsertiden i ægteskab med Christen Nielsen og fødte ham 1 søn, der døde, da han var 20 år. Hun havde manden kun i 2 år, sad så enke 1 år. Siden kom hun i ægteskab med Iver Staphensen, og levede hun med ham i nogle og tyve år, og fik med ham 4 børn, 2 piger og 2 drenge, der alle døde spæde, uden en datter, der er iblandt os. Da datteren var 10 år, drog de, i håb om at forbedre deres kår, til Lerup sogn i Ø. Hanherred til en enestegård som hedder Møllgård, og hjalp de sig vel til den sidste svenske tid, så døde hendes mand i polakkernes tid. Nu sad hun i et hus i gården i 10 år, men da datteren var i Hejls, rejste hun derned., og var de så der sammen i 9 år, til datteren Margarete kom i ægteskab om Kyndelmisse 1679 med Hans Hansen Ising, og de flyttede hertil. Hun flyttede da med dem, men boede kun kort hos dem, ellers hos fremmede. Mere side 2387.

25.9.1691 begravet Lawe Sørensen borger i Haderslev hans datters slegfredbarn liden salig ANNA CATHARINA FINCKINN, der var født 7.3. i Haderslev. Faderen var den velbyrdige monsr. Joh. Fritr. Fijncke en fynsk corporal, moderen den ær- og dydelskende Elsabeth Lawesdatter. Side 2393.

28.9.1691 begravet sal. PEDER HJULER. Er født i Tapsuhr 1639 i Hans Nielsens gård, faderen var Erich Jespersen, moderen Mette Eriches, Niss Thomsens datter af Hvinderup. Gik i skole at lære at læse og skrive og hjalp siden forældrene så længe, de kunne være ved gården, men i 1659, da alt var bleven øde og død, og forældrene var bortdøde, da som han var 20 år, begav han sig til Wiborg, og opholdt sig der en tid, men så snart som man kom her nogenledes til stæde igen, tragtede han igen til sin hjemegn og tjente nogle år hos den sal. hæderlige mand hr. Jørgen Schrøder i Ødis 1/2 år, hos Laurs Lassen i Agtrup, hos borgmester Morten Pank i Kolding, her i byen og omsider på Bjerggården som aulskarl. Kunne med al skriven og regnskab giøre rede. Omsider tog han til Seest til Morten Jensen hjuler og hjalp ham og gav sig i lære hos han 1/2 års tid, og da han var håndslaff og nem på sig, før han fik den skade på sin Tummelfinge, så blev han hurtig færdig med læren og begav sig til vor by. 1666 undte Søren Andersen ham et byggested, hvor han byggede både sals og ladehus, hvor han boede nogle år, havde vel også blevet der altid, havde han ikke fået den meen i hans hånd. Herefter ville han ombytte håndøksen med sædeløbet for at forsørge familien, det han også redeligen har gjort. Kom i ægteskab 8.12.1667 med Anna Andersdatter. Havde ingen børn. Mere side 2395.

9.10.1691 begravet MAREN POUL JEBSEN SMEDS. Var født 14 dage før midsommer i Junge [må være et sted i Vonsild sogn]. Faderen er Jens Sørensen, moderen nu sal. Johanne Nissdatter, som for 21/2 år siden er bortsovet. Er ved forældres og bedsteforældres flid opdraget til gudsfrygt. Var opmeldt efter begge bedstemødre Maren Nielsdatter og Maren Madsdatter. Var forældrenes 3. barn og første datter. Blev viet 13.11.1690 til Poul Jebsen smed. [Præsten beskriver, hvordan den unge kone silde om aftenen gik fra sit nye hjem til sit gamle hjem og et tredie hus, og splid var der vist mellem de forskellige, dog vist ikke hendes skyld. Da hun skulle føde det første barn, havde hun nok ikke kræfter dertil og døde i barsel seng]. Se mere side 2400.

15.10.1691 berettede jeg gammel MAREN JACOBS til sal. Peder Julers i hendes aflægshed, ca. 80 år.

15.10.1691 berettede straks derpå ved middagstid gammel JOHANNE NISSIS i gadehuset, der hvor før Dorreth Tøgersdatter boede.

MARINA JACOBS levnedsløb: Hun er født 1611 i maj i Rosengård by udenfor Waar by, døbt i Waar kirke. Faderen var Laurs Jensen, moderen Maren Sørensdatter. Hun var eneste og ældste datter blandt 5 brødre, der alle er døde, og en broder kom bort med de kejserlige tropper, og der blev aldrig spurgt til ham siden. Hendes fader døde, da hun var 10-12 år, og hun havde stedfader før kejserlige folk kom til landet. Da kejserlige tid var forbi i 1629, var hun 18 år gammel, tjente da 1 år i Waar, var 1 år hjemme og 1 år i byen igen, 1632 kom hun til Astorp til Thomas Jonsen, derfra til Peder Smed 4 år, til Jens Gregersens 2 år, i Kaadz gård 2 år og hos Søren Gregersen 4 år. Da hun havde tjent i sin fødeegn 3 år og i Astorp i 13 år, kom hun med Guds forsyn i ægteskab med Jacob Hansen, der havde fra barnsben tjent i Astorp og sammen med hende flere steder, og blev de viet det år de første svenske kom til landet i 1645. De var 8 år sammen uden børn, da fødte en søn, der blev 5 år, døde da af småkopper. De kom hertil 1664, og hendes husbond døde her 12.7.1674. Efter hendes mands død behagede hun at drage til hendes fødeegn og var der en føje tid. siden kom hun i tale derud med den ærlige mand Peder Eriksen Hjuler og begiærede at følge med ham herud til os igen, og han bevilgede hende dette, så at hun har allesteds været hos ham til hans endelighed. Hun har nydt hjælp fra godt folk her. I hendes alderdom havde hun også hendes kors, at udyden satte sig ned i hendes beene med åbne sår, men endeligen lægedes de igen. Havde de sidste år stærk ve over lænden, der delvis lammede hende. Side 2405.

Uden dato: gammel JOHANNE NIELSIS levnedsløb: Hun er født 1613 i Kobberup by i Fjends herred ved Skive. Hendes fader var Peder Laursen, moderen Ann Poulsdatter. Var hjemme til hun var 18-19 år, drog da til Sjælland i tjeneste hos hr. Christen i Fersløff præstegård. Hun var der i 6 år ved samme frue men ved 3 præster, der døde i hendes tid. Da faderen døde, skrev moderen efter hende, og hun kom hjem og fik gården og blev gift med naboens søn Niels Nielsen. Hun fødte 5 børn der, men tvillinger, dreng og pige, døde efter 15 dage og 11 uger. De boede i Kobberby til de sidste fjender forlod landet, så begav de sig til Engelsholm, hvor hun fødte endnu en datter. Yngste datter tjener i Vedsted sogn, de andre 3 er hos os, Maren er født 8.2.1654 året efter den store formørkelse var om sommeren. Ann den ældre er født 1649. [Intet om Ann den Yngre]. Da det ikke rigtig gik for dem i Engelsholm tog de til Nr. Bjert, var der i 2 år. Manden døde der. For 8 år siden kom hun her. Side 2408.

12.11.1691 blev jeg kaldet til Jesper Clausens syge svend, gammel PETER JENSEN, og da han havde været 25.10. til Herrens bord, ville han aleneste sige mig hans sidste villie og testamente i følgendes måde: Hans middel var et par stude, som skulle koste 16 daler. De penge skulle Jesper give Peter Jensens datter Ell Pedersdatter, og det øvrige af hans middel skulle Jesper Clausen tage til sig og fly ham derfor en hæderlig begravelse. Men hans salig kones broder ville han intet vide til villie. Dette måtte jeg fortegne efter hans begiering, og var Jesper Clausen tilstede og sagde ja til alt dette for mig udi Jens Sørensens og Claus Andersens påhør, som var tilstede hos hans seng i loen. [Dette side 2413, her er også meddelt, at der er mere 10.2.1693 ved hans død]. Her hans levnedsløb: PETRI JENSEN BROORUP er født 1636 i Hvorslev sogn og by. Faderen Jens Nielsen, moderen Ell Andersdatter. Gik i hans opvækst 1/2 år i skolen og ellers var hos hans fattige men ærlige forældre til de tidligt døde. Begav sig at tjene hos hr. Niels i Willøff 2 år, hos Erich Pedersen i Koudall en enestegård i 3 år, derefter i en by, der hedder Ting i 2 år og en anden mand sammesteds Jens Lassen 2 år. 1673 kom han i ægteskab med Caren Poulsdatter, også nævnt Birreth Poul Nielsens datter fra hans hjemby. De fik datteren Ell, men det år efter Dues leier, 1675, drog han fra hende, vist for hendes dovenskab, og kom til Jesper Clausen. [Derefter en del mere om hans forhold].

22.11.1691 hab ich das seel. MÄGDALEIN METT HANS TOCHTER begraben. Es ist geboren d. 31 october am sonnabend. Forældre rytter Hans Asmussen Anne Lorentzdatter. Se side 2417 på tysk.

27.12.1691 begravet Reimar Arends og Caren Christiansdatters Tvillinger. Var født 18.12.

29.3.1692 begravet MAREN JENS MUURMANDS, var født om pinse 1670 i Tyregod, forældrene Jens Christensen Muurmand og Maren Nielsdatter. Var forældrenes 4. barn af 10. Da hun var noget voksen kom hun ud at tjene, først 1/2 år hos Jess Rasmussens, siden 1 år til Jens Sørensens, hvor hun om sommeren i høsten kom til en vådes skade med et hug af leen i hendes venstre fod, og med stor smerte og forsømmelse lang tid matte gå og intet fortjene. Hun lærte nu at væve. For 3 uger siden blev hun syg, matte gå til senge og kunne de sidste 17 dage ikke få mad, knap en dråbe vand gennem halsen, der var hævet. Mere side 2430.

24.4.1692 berettet Jens Muurmands datter KIERSTEN, der tjente Claus Andersens. Hun blev begravet få dage derefter. Var født 14 dage efter pinse 1668 i Tyregod. Forældre og søskende se ovenfor ved søsteren Maren. Hun tjente forskellige steder i byen. Var syg ca. 14 dage. Se side 2434.

3. 6.1692 blev Matths Jessens hustru forløst med hendes 7. DØDFØDTE BARN. Det blev begravet 5.6. Se side 2440.

15.6.1692 berettet KIERSTEN MATTHS JESSEN blev berettet i dødsens afmagt i forældrenes hus den 12.6. 15.6. begravet Kiersten Andersdatter Matths Jessens. Hun var født 30.4.1662, faderen er Anders Poulsen, der har været kirkeværge og Sandemand udi 27 år og sognefoged i 17 år. Moderen er Maren Hansdatter, der er født i Varmark. De fik denne deres førstefødte efter 7 års ægteskab. De holdt hende i skole, og hun var nem at lære allehånde bøger og skrifter.

18.11.1684 blev hun viet til Matths Jessen. I 8 år fødte hun 6 sønner og 1 datter, alle dødfødte. Præsten skriver om onde tunger, der skulle have sagt "Gid der aldrig fødes af dig nogen levende søn eller datter", som der var sagt til andre. Præsten mente dog ikke man skulle tro sligt, og Kiersten var god og stod sig vel med alle. Dog mente han, der var dem, der misundte Matths Jessen og Kiersten deres brød, og deres beester styrtede hen for dem af uformodentlig overfaldende ond hændelse. Der er meget mere, se side 2444.

26.6.1692 begravet sal. CLAUS IVERSEN. Var født i Notmark by og sogn på Als 1637 om midsommer. Forældrene Iver Pedersen og Kiersten Ivers. Var altid hjemme hos forældrene og gjorde gavn til fælles bedste, til forældrene efter polakkernes tid drog her til Vonsæk sogn og boede i Ørby i 4 år. Men som de 1664 fik tanke at drage tilbage til deres hjem på Als igen, da oplod de gården for denne deres søn, da han var 27 år. Han sad 2 år med gården og gjorde hvad han kunne, men da det blev ham for tungt, da oplod han samme for Hans Nissen og hans søn Jørgen Hansen, og begav sig at tjene hos fremmede. Kom så i tjeneste hos en enke Lisbeth Sørens i Bæk, og blev hos hende i 4 år. Siden hos en anden enke Mett Jessis i Ørby, så hos Jørgen Moosmann i Have, hos den nu sal. mand Peder Nissen i Aller og hos sal. Hans Christensen i Bockshave og hos Dines Davidsen. Endelig opholdt han sig 1 vinter hos hans kiære broder, den ærlige dannemand Christen Iversen i Menggård, og samme vinter lod han sig trolove med Mette Hansdatter fra Baagøe den 2.2.1678, viet 30.6.1678 i Fjelstrup kirke. Han havde da tjent de før nævnte i tilsammen 12 år. De boede derefter 1 år hos hendes forældre i Anslet, kom 1679 her til byen og var hos Michel Tøgersen i 4 år, hos Peder Hack i 4 år. Købte eget hus, hvor de nu havde boet 5 år. Deres lykke var ikkun tynd, blev bestjålen og mistede 3 bæster, som støvte hen for ham, hvilket han bar med tålmodighed. Levede vel med sin kiære hustru og avlede med hende 4 sønner, alle fødte her, den yngste begravet for 2 år siden. Mere side 2454.

28.7.1692 berettede jeg min søster MARGARETE JACOB PEDERSENS. som hafde haft ondt af opstødelse og besvimelde. Døde om natten. Hun blev begravet 2.8. Hendes levnedsløb: [Her i korte træk, se side 2460]. Hun var født i Tønder by 28.2.1635, hendes fader var den ærlige, velagte og kunstig-fromme nu salige mand Hans Rüde af Lybeck, der og har været her enhver velkendt, og døde han her hos os i 1674. Hendes moder den og ærlige, dydige og Gudfrygtige Gunder Jessdatter barnefødt i Baurup i Warnis sogn i Sundewitz land, og døde her salig i 1672. [Så mange pæne ord om disse salig afgangne, der jo også var præstens forældre]. Forældrene opdrog hende til gudsfrygt og holdt hende til skole, at hun kunne både læse og skrive, hvad der hende forekom. Hun lærte også at kniple hvilket hun siden arbejdede meget med. 11.1.1657 blev hun viet i Tønder til nu salig Hans Bæck. Gud gav dem 2 børn sammen, af hvilke det ene blev 26 uger, og det andet blev dødfødt, da hun var faldet i en sprinkelfeber. Da hollænderne i 1659 kom Danmark til hjælp med flåden i Sundet mod svenskerne, var hendes mand med på den hollandske flåde og døde af sygdom ombord. Han ligger begravet på Holmens kirkegård i København, så Margarete blev enke, da hun var 30 år, efter kun 21/2 års ægteskab, hvor de kun var sammen i 30 uger om vintertid. Efter 6 år som enke blev hun viet 16.7.1665 i Tønder til snedker Jacob Pedersen. Mens de borede 11 år i Tønder, fik de 2 døtre og 3 sønner, 1 datter og 1 søn er døde. På grund af høje skatter forlod de Tønder og korn til Vonsild i 1676, og her fik de datteren Ingeborg, der snart døde, og 1 søn, som lever.

5.10.1692 begravet MORTEN NIELSEN. Disse personalier er opskrevet efter graven. Han var født i Vester Horsens i Julstrup sogn i Vendsyssel år 1621. Hans far var Niels Mortensen, moderen Ann Nielses, var yngst af deres 7 børn. Faderen døde tidligt til søs, og denne Morten var hos hans ældre søster, siden hos moderen til han kunne tjene sit brød. Så tjente han en enkemand og fik siden hans forredsel Anne til hustru. Med hende datteren Maren, der bor i Stepping. Anden gang var han gift med en enke Kiersten, hende havde han 4 år, så døde hun uden børn. Da han nu igen var ene med datteren af første ægteskab drog han her ud og søgte tjeneste. Her blev han viet til hans nu gamle hustru [hendes navn og årstallet for vielsen mangler]. De levede sammen som fattigfolk kan og ikke som de vil, søgte deres underholdning udensogns, var også i Taps. Han har haft anstød udi 12 år af gict og løbendis verck i hans hoved. Nu sidst la han i sengen 11 uger af gift han havde fået i en tørvegrav da han vadede ud for at skære siv. Side 2472. Blev begravet gratis.

2.10.1692 begravet jeg sal. KIERSTEN HANSDATTER HUGGERS. Var født her i menigheden 25.3.1634, faderen var den velacte og vel fornemme talende mand Hans Hugger, moderen den ær- og dydfulde og gudfr. Maren Hansdatter. Hun var blandt 4 søskende den anden. Hun var altid hjemme imedens Gud gav freden i landet. Hun mistede tidligt moderen og fik af Guds nåde en from og dydig stedmoder, der ville gerne sætte hoved på hende til hendes fremtarf og gaun og anvise hende til en good optugtelse, haffde hun salig menneske haft den natur og vittighed at kunne hafve fulgt gode råd, som de icke hafde feilet på hendes dydfulde søster Caren sal. Hans Gregersens i Høxgård. Da forældrene hende fraginge i fjendetiden, og alt blev øde, såvel i den gård som i de andre byer, da hjalp hun sig igennem med en ringe deel der blev af fjenderne levnet, i Colding, indtil der blev fred. Da begav hun sig ud på Haderslev Næs at tjene, og kom til Knud Jensen i Sood, og blev der trolovet med den velfornemme karl Antony Jensen Straarup 25.3.1661 og viet 23.2.1662. Men som tiderne var trange, tog hun igen tjeneste i sin gamle plads i Sood og var der til hun skulle føde deres første barn, der blev født her i menigheden før midsommer og Døbt Jens Straarup. Han døde dog snart, 5 uger og 2 dage gl. 3 år senere fik de en datter Maren, der kun blev 12 uger og 3 dage. Fik ikke flere børn. Se mere side 2474. Hendes pigetid var 28 år, hendes ægteskab 17 år og enkestand 13 år.

28.12.1692 berettede jeg ANDERS NIELSEN DUE, som var syg af forkølelse på reisen og indvortis tændelse. Han sagde mig sit testamente: Han er født i Wendsyssel i Volstrup sogn i en eenlig gård kaldet Grønhee 1/2 mil fra Sæby i 1650 om midsommertid, og hans fader var Niels Persen, moderen Maren Jensdatter. Men da moderen døde ham fra, der han ickun var 2 år gammel, da tog hannem, som et moderløst forladt barn an, hr. general Niels Juel, og lod ham opdrage indtil var og der haffde været 15 år. Da kom herren til Skåne og skiftede gården bort til hr. Holger Pax i Sjælland. Da stod det folket frit for, hvilke der ville drage med herren bort, eller hvilke der ville blive. Da kom denne mand her ud og tjente borgmester Jørgen Hansen i Horsens 1 år, siden kom han til Barretskov og tjente der langsommelig tid, hvorfra han kom med godt bevis under hr. Jacob Olufsen Alan hans hånd af Barret præstegård den 14.10.1690, og tjente så den vinter Jess Rasmussen. Siden kom han i ægteskabsløfte med hans itzige hustru og blev 3. påskedag 1691 trolovet her. Side 2484. [Trolovet 14.4.1691, viet 22.9.1691 til Hanna Rebecca Jacobsdatter. Hanna Rebecca Jacobsdatter blev viet 2. gang 3.4.1704 til Søren Jensen. Om Anders Nielsen Due står, at han forlod hende i febr. 1695 og ikke var set siden. Han døde altså ikke af sin forkølelse. 2 døtre født 1692 og 1694].

7. 2.1693 døde Mett Anders snedkers datter, der var født få dage før og havde fået den quindelige nøddåb af jordemoderen Leen Jørgens. METT-MARGARETE.

10.2.1693 begravet PEDER JENSEN, Jesper Clausens svend, vide anno 1691 den 12.11. pag. 413. Han blev syg forleden uge og som Jesper Clausen mandag morgen spurgte ham, om han ikke skulle hente præsten, svarede han noget syndeligt, så som det kun var 14 uger siden han var til dugs med vor Herre, så kunne jeg nu ikke hjælpe hannem. 0 egensindige enfoldighed. Han haffde heller ikke forstand på sin egen sundhed, drak koldt øl og brændevin, der i sygdommen er som gift. Og der alligevel jeg bød til at komme til hannem, såfremt han mig begierte, på eftermiddagen, da er det sket i mandags, at han gik op i hans klæder, og som han ville lægge sig i sin seng igen, da faldt han forneden i sengen og blev straks stiv, og sådan var hans død og afsked af denne trælsomme verden. Hans alder havde han brakt til 57 år. [Præstens betaling var 2 rigsdaler, andre betalte kun 1/4 eller mindre].

12.2.1693 begravet et lidet barn METT MARGARETE ANDERSDATTER, født i går for 8 dage siden den 4.2., dets forældre var Anders Pedersen og Mette Nissdatter. Mere side 2490. Se også 2488.

5.3.1693 begravet gammel MAREN KNUDSDATTER. Var født i Skartved 1625 på et landboelsted, faderen Knud Laursen født i Weil mølle, moderen Mett Jessdatter barnefødt i Skartved 1690. Blev med en søster, der endnu lever, og med en broder, der er død, opdraget. Da hun i første svensketid 1644 var bleven 19 år, døde hendes fader, og moderen døde i sidste fiendetid. Ellers har hun mellem fjendernes tider tient gott folck inden og uden sognet, tiente adskillige år til sal. Christen Troulsens, Matths Gregersens og til Jeb Olufsens udi Binderup, udi Bjert 1 år hos Niels Thomsens. Efter fiendetiden kom hun her til byen og tjente sal. Caren Jeppis, derfra kom hun til den dannemand Antoni Laursen og var der i samfulde 18 år. Siden, da hun nu var bleven 56 år og ikke kunne udstå idelig trældom, begav hun sig at sidde på egen hånd og tingede sig ind hos Christen Jerresen nogle år, hos sal. Kiersten Huggers i 6 år og igen hos Christen Jerresen, hvor hun i alt boede i 6 år, og hvor hun nu har lagt hendes beene. Se side 2493.

31.3.1693 berettede jeg gammel LAURS NIELSEN SMED, som var syg. Han blev begravet 5.4. Han var født i Århus stift under Skanderborg len i Alling sogn udi Gjern herred i en by kaldet Javngyde i 1625 2 år før kejserens tid, faderen gårdmand Niels Persen, moderen Maren Nielses. Forældrene opdrog ham med flere søskende til gudsfrygt. Da han var 12 år mistede han sin fader og kom til farfaderen, siden efter farfaderens død kom han til en farbroder, hvor han var i 4 år. Så fik han lyst at gå i skole 1 år og lære alle slags skrifter at læse. Derfra begav han sig til Års [måske Århus] at lære smedehåndværket hos hans egen broder, lærte i 3 år. Han fik nu, da han var 25 år, lyst at lade sig hverve som rytter under oberst Brochenhusen i 1650 og drog med ham til Norge, hvor han var i 9 år som rytter og fanesmed. Han kom derfra til København i 1659, kom siden til Norge igen, og fik i Christiania sin første hustru Caren Hansdatter. Hun fødte ham der 2 børn, som døde. Så drog han siden med hende til Jylland i hans fødeegn og tog udi Skanderborg skriverstue en halv gård på Tulstrup af slotsskriveren Hans Bertram, 1667. Men som det var blevet ryttergods, og han ikke kunne rede for sig og udrede hvad han burde, da satte officeren ham med hustru og børn fra gården. Han kom derefter at bo hos præsten i Alling i 4 år, og der døde hustruen. De havde haft 2 børn i Norge, som døde, 3 var fødte og døde i Tulstrup, 2 piger levede, den ældste tjener hr. Niels i Stuoring præstegård, den anden er her og har set hendes faders endeligt. Da hustruen var død efter 27 års ægteskab, drog han med de 2 børn til Høver i Størring sogn i Framlev herred og satte sig til huse hos Niels Jensen 1 år og var markmand for byen indtil han fik sig Mette Sørensdatter værendes barneamme hos ritmester Michel Nikell til en hustru, og begav han sig at bo hos ham. Han havde dog været rytter under oberst Prehn 1684-85, blev aftacket 8.2.1685. Kom her i 1691. Hustruen fødte 2 børn i Størring, der døde, 1 søn født her lever. Se mere side 2498.

6.6.1693 begravet CAREN NISS THORTZENS af Bjert, Niels Mogensens hustru i skoven. Side 2508 findes hendes levnedsløb. Var født 10.12.1653 i Sdr. Bjert, faderen Niss Jebsen-Tordtzen, moderen sal. Thyre Johannisd. Schrøders. Da hun mistede tidligt hendes moder, havde faderen for godt anset, at hun kom i ægteskab med velagte unge karl Niels Mogensen af Fyn om påske 1679. De aulede med hinanden 7 børn, 4 sønner og 3 døtre, af hvilke 3 sønner er bortdøde. Se side 2508.

17.9.1693 begravet liden MOGENS EBBESEN, var født dette år den 14. 7., faderen Ebbe Mogensen Schartved, moderen Maren Jesdatter. Se side 2514.

Uden dato NISS HANSEN TINGLEFFS levnedsløb: Er født i juni 1630 og Døbt 24.6. i Tinglev kirke. Hans fader var Hans Hansen Degen og Skolemester i Tinglev, barnefødt i Wippel, hans bedstefader var af frie folk, der udi de tider kunne frede og forbede i deres gård en fredløs mand udi år og dag, og når han havde været i gården år og dag, måtte han, hvis han kunne ride rundt med markskællet af denne gård uden at blive fanget, være der endnu år og dag. Farfaderens farfar var Matths Wippel blev i sin pavedoms tid ført i en efter pavelig helligdoms forordning munkehette og kappe til Løgumkloster og begravet deri, hvilket da formentes at være den saligste måde at komme af verden på. Moderen var Catharina Carstensdatter af Flensborg, datter af Carsten Matthsens en i de tider naunkundig skipper og kjøbmand i Flensborg. [Der er mere om hans forfædre, se 2523 og fl. Der er meget om denne sjældne personlighed, der var både belæst og vidt berejst]. [Fra side 2526 springer man om til 2568]. 1657 begav han sig i ægteskab med Birgitte Nisdatter i Tinglev 1.11. Deres ældste søn Hans født 23.9.1659, datteren Maren 27.11.1661, Catharina født og død 1663, 13 uger gl., Niss født om påske 1665 i Tingleff, Catharina den anden af det navn født 4.6.1670 i Vonsild, død 5.9., 13 uger gl. 1665 kom familien til Vonsild, hvor han fik en halv gård, øde og med 4 fag hus og 2 fag port. Han fik vel grunden betalt og husene opført, men han kunne ikke klare skatterne, hvorfor han i 1670 lod sig skrive for rytter. 1675 matte han af landet, men han blev syg og kom hjem, blev rask igen og levede til 8.11.1694. [Det ses ikke, hvorfra Ingrid Bruun har sidstnævnte dødsdato. Han var sidste gang fadder i 1699 og anses at være død efter 1708. Svend Tingleffs anmærkning].

12.1.1694 berettede jeg BARBARA ANDERSDATTER sal. Jens Herresens enke. Hun er født i Vonsild 1621 i januar, forældrene Anders Clausen og Cæcil Sørensdatter, der var født i Vilstrup. Hun og søsteren Anne havde holdt sammen i fælles væverabejde i 6 år, til hun var 36 år, da kom hun i ægteskab med Hans Nielsen Bryde, blev viede 29.11.1657, da svenskerne var forhen indkommet i landet, og de begav sig at bo på det sted, hvor Selcken Jespersen bor. Fødte en søn, der blev Døbt Anders, men ikkun blev 3 dage, og kom med hans salig fader i kiste og med ham i polakkertiden begravet. Hendes ægteskab varede kun 1 år og 16 uger, så sad hun enke i ca. 4 år, til hun 24.8.1662 blev viet til nu sal. Jens Jerresen, hvem hun fødte 2 sønner og 2 tvillingdøtre, som alle er døde som spæde undtagen sønnen Henrich, der døde, da han var 10 år. Da hendes husbond døde i 1682 på Valborgaften, har hun siden siddet enlig og næret sig med flittigt arbejde og dreet. Mere side 2529. Hun blev begravet 15.1.

18.1.1694 berettet CAREN JES LAURSENS. Hun var født 1642, var 1 år, da svensken kom ind i landet. Hun sagde til mig, at dersom Laurs Jessen ikke ville betale mig for hendes ligprædiken, så skulle jeg skrive til hr. Christoph i Vonsbeck, at hendes broder var hende 10 sl. skyldig, deraf skulle han betale mig. Bad mig særlig det i denne bog at indskrive. Hun døde 20.1. en løverdag aften. Fredag efter 3. søndag Ephiphan begravede jeg Caren Christensdatter Jess Laursens. Var født 1642 i Bæk by i Vonsbæk sogn, faderen Christen Anchersen og moderen Zidzel Christens. De er længst døde, men faderen levede til denne sal. qvindes fæstensøl stod med Jess Laursen, som skete for 12 år siden. Hun blev opdragen i gudsfrygt, og ihvorvel hun fik stedmoder, så blev hun hjemme i gården hos hendes forældre og søskende indtil hun var 25 år, 1667, da begav hun sig at tjene hos hr. Christoph Schrøder, deres sognepræst, og hustru i 7 år, til Peder Kehlet 3 år,' til Claus Hundevads i 2 år, i Vildfang 1 år, i Feldum til Hierres 11/2 år og 1 år var hun hjemme igen i faderens gård og ordne udstyr. Hun kom i ægteskab med den dannemand Jess Laursen, blev trolovet da faderen lå syg og viet 25.6.1682 i Vonsbæk. Hun fødte hendes mand en eneste datter, der blev Døbt 10.7.1684. Hun var syg de sidste år. Mere side 2532.

4. 7.1694 berettede jeg silde om aftenen kl. 8 degnen JESS MATTHSEN, som var syg, og hans moder efter ham, han af en pleuresi, hun af anden skrøbelighed. [Døde vist ikke].

30.3.1694 begravet det lille barn SØREN WILLADSEN, der var født 16.3. Faderen var Willatz Pedersen, moderen Mett Mogensdatter. Side 2540.

15.4.1694 begravet gammel JACOB JESSEN, der var født 1618 i Store Wie sogn ved Flensborg. Hans fader var Jess Clausen, moderen Ann Clausdatter. Var hjemme til han var 14 år, kom så til L. Wie i 4 år. Drog så til St. Wie 1 år, blev derefter gift med Leen Thomasdatter. Hun fødte ham 3 sønner og 1 datter, af hvilke I søn og 1 datter bor vesten for Flensborg i Wanderup, og en søn bor på Pelworm, men den ene søn er død. Da han havde levet med den hustru 25 år, døde hun, og han var enkemand 1 år, drog så til egnen i Haderslev herred til Astrup og kom 1663 i ægteskab med Cæcil Mogensdatter af Errested, og de levede sammen 23 år uden arvinger. De var i Astrup og Sjølund i 5 år og her i 18 år. Hun blev begravet 1636. Derefter blev han gift 3. gang med Caren Christensdatter. Se side 2544.

27.8.1694 blev præsten kaldet til ANDERS PEDERSEN ASKMANDS HUSTRU i Jesper Clausens boelshus. Hun begærede, han skulle tage 2 mænd til at høre hendes bekendelse, og han sendte bud efter Jess Andersen og Hans Pedersen, begge boende i Sønderholm. Sagen var, at Niels Henrichsen havde slået hende over hånden med en båndkniv, slået hende under venstre skulderblad med samme, sparket hende i lysken og for brystet, så 2 ribben brækkede, alt sammen fordi hun ville forsvare sin vanføre mand. [Der er længere forklaring, for hvem der er interesseret. Se side 2552. Hun fik vist den hellige nadver, men der meldes ikke noget om hendes liv eller død. Præsten slutter med at skrive, at da manden har meldt det til øvrigheden i Kolding, hører det ikke mere til hans bog].

Uden dato. ELSABE SCHRÖLINGS, sal. Hans Rüdis og sal. Gunder Jessdatters datter hendes levnedsløb. Er født i Tønder 21.1.1638 mellem 9 og 10 klokkenslætt om formiddagen en søndag formiddag i jomfruens tegn. Døbt i Tønder kirke onsdag den 24. 1. Blev opdragen i gudsfrygt og holden i læse og skriveskole, siden lærte hun at kniple og at sy i ramme med baldyr til hoffue. Kom siden til fru Lucia Blomen på Rendsborg slot og tjente hende i 9 år. Kom hjem til forældrene da de boede i Tønder en føje tid, og drog ydermere ud at tjene. Besøgte hans broder og hustru i Vonsild og var der en tid. Derefter 1669 blev hun begiæret af fru Margarete Øelgaard til Cronshagen ved Lübeck, hvor hun et år forblev. 1676 stod hendes bryllup med corporal Henrich Schrøling her i Vonsild, og hun ikke alene fødte ham en søn Hans Henrich i Hadersleven men og opdrog ham 4 børn, som moderen var fradød. Hun boede med ham i Haderslev og drog siden med i qvarter på Fyn, og efter at han blev forulykket at han af en udæds vovehals mistede hans højre hånd, ud af ingen stor årsag, udstod hun stor besværing og satte hendes middel til med ham. Hun faldt i en sygdom 1692 og blev berettet til døden, men kom op igen. [Hun døde ikke før 28.10.1704]. Se side 2559.

10.10.1694 jordet et lidet tvillingbarn JENS PEDERSEN, søn af Peder Jensen af Andkjær, nu tjenende i Roest i Rangstrup sogn, moderen Maren Johansdatter var født i Gårslev by. Han var født 21.9. Se 2561.

1.11.1694 begravet tvillingsøsteren til ovenstående, ELLEN PEDERSDATTER. Side 2565.

4.11.1694 begravet en broders barn ANNA CATHARINA RÜNITZINN, datter af rytteren Fridecich Rünitz og hustru Eva. [Er på tysk]. Se side 2565.

10.11.1694 berettede jeg JEB NISSEN SMED, som en 3 ugers tid har ligget syg af colera, og dertil er slagen [latin, noget med senilis]. Født 1631 ved fastelavns tid, sagde mig den 4.12., at han havde givet hans søn Anders sit smederedskab.

21.11.1694 begravet et par tvillinger ANDERS og NIELS NIELSEN, der var født 16.11. og døbt 17.11. Se side 2575.

5.12.1694 begravet liden CATHARINE-DOROTHE HANSDATTER, som var født her i byen 18.3. 1691, faderen den ærlige og mandhaftige Hans Eggers af Bützow, der har ærligen udlært og kunne betiene en feldtrompeters bestilling, om lykken ham ville den tilføje, moderen gudfrygtige Kirsten Nielsdatter. Se mere om dem side 2578.

16.12.1694 begravet liden salig ERICH CLAUSEN, er født her i menigheden 30.10.1694. Forældrene Claus Andersen og Rebecca Erichsdatter. Mere side 2581.

6.1.1695 jordet sal. METT OLUFSDATTER sal. Rasmus Nielsens, som døde natten efter nytårsdag. Hendes levnedsløb: Hun var født i Heils i høsten 1615, faderen var Oluf Jensen, barnefødt i Halmstad i Skåne, der kom ung fra forældrene til skibs, men derefter kom herover til landet med sal. Anders Sørensen ridefoged og tjente ham på Vargårde 5 år. Derefter blev han siden forfremmet og kom i ægteskab i Heils med den sal. quindes moder, Ellen Mortensdatter, og levede med hende i 20 år og aulede 4 sønner og 4 døtre. Da hun, det sal. menneske var 14 år, kom hun ud at tjene, først hos Christen Madsen i Hejls, der siden boede i Seest, derfra kom hun til Michel Nielsen i Bjert, siden til Peder Straarup på Varmark og til Hans Hansen ved Varstrand, omsider til Hans Hansen på Varmark. Derefter begav hun sig til Tved og lærte at væve hos Kiersten Clausis, hvor hun og noget arbejdede for sig selv. Da hun havde 10 års tid tjent andre og sig selv med væven, da for hendes dueligheds skyld begierte hende til ægte den ærlig nu salig Rasmus Nielsen, der da var 33 år, og han med hende beboede sin faders sted i Tved, [viet 1639], hvor nu sønnen bor. Og vare de i ægteskab sammen i 39 år, men han døde for 17 år siden, og de havde 4 døtre og i søn tilsammen, af hvilke aleneste datteren Maren Simon Lassens og sønnen Peder Rasmussen lever. Den salig hustru havde med sin sal. mand et byggested foruden deres hus i Tved sig påtaget, mest fordi hendes moder var født på det sted, hvilket sted de for 24 år siden med Simon Lassen til hjælp opbygte, og nu af dem beboes. Se mere side 2584.

16.1.1695 begravet JEB NISSEN SMED. Var født i Bjert ved fastelaun 1632. Faderen var ærlige og velforstandige Niss Jessen, Smed, hans moder ærlig og gudfrygtige Helle Erichs, sal. Kiersten hr. Johannis søsterdatter, født i Bundegården. Han var blandt sine søskende, Ell på Varmark og Jess Nissen Smed i Biert den tredie og yngste broder, foruden hans moders børn Jørgen, Johanne og Erich, der drog ud med de Brandenburgere og bleff ikke seet mere, men nok spurgt til. Denne vores sal. medbroder blev døbt af hr. Joh. Schrøder den gamle i Bjert og siden af forældrene opdraget i Herrens frygt og formaning. Da han var noget voksen, begierte ham af forældrene hans moster i Bundgård Caren Hans kone, at han måtte være hos hende, og var han der med skolegang og anden gerning så længe hun levede, udi 13 år. Derefter kom han hjem igen, men da han ikke havde lyst at være hjemme, drog han med faderens råd og samtykke i smedelære hos ærlige og fornemme mand Lass Nielsen Møllsvend, hvor nu kaldes Ivers Mølle. Der lærte han i 3 år, var så hos Thomas Smed i gammel Haderslev, siden 1/2 år hos Bernt Smed i Tapsuhr, så tilbage til Lass Nielsen, som da var i Seest Mølle. Var derefter noget hjemme hos faderen. "Men så føjede det Gud, at han fick lejlighed, og behagede at drage til Dalby, og antage det Smidirs som der var fangeligt". Han havde et godt vidnesbyrd med, underskrevet af sognepræsten hr. Jørgen Schrøder i Bjert. [Var svigerfader til pastor Rüde]. Det var underskrevet 16.9.1654. Han blev gift med Barbara Pedersdatter af Tved, men hun døde efter 3 års ægteskab. Deres første barn, en datter, var dødfødt, det andet barn, også en datter, kom i fjendetiden til hans halvbroder, der da boede i Stenderup [Jørgen Erichsen], men hun døde i Stenderup. Hustruen døde hos Mogens Erichsen i Kolding under fjendetid, blev begravet i Dalby. Nu samlede Jeb Nissen Smed sine redskaber sammen og drog sammen med 3 andre landsmænd, nu sal. Conrad Reck feldbereder, Kolding, sal. Joen Olufsen i Skartved og sal. Matz Christensen, Erich Christensens broder i Seest, til et sted sønderpå. De var antagne af krigscommissario Otto Pogwish. Blev siden beordret til Wiborg, hvor de var indkvarteret, og havde denne sal. mand qvartier hos Peder Muurmester i 7 uger. Da der blev fred, fik de alle hjemlov. Jeb Nissen Smed begav sig atter til Dalby. Han blev nu trolovet 5.8.1660, viet 30.9. i Dalby kirke til Margareta sal. Poul Albertsens datter af Vonsild, Citat: "Gud har deris Ecteskab med en rund velsignelse formeeret". Der fødtes 2 sønner i Dalby, 1 søn i Agtrup, hvor de boede en tid, og 5 sønner i Vonsild. Alle på nær 1 lever. I Vonsild byggede de på en byggeplads, der tilhørte hendes fader. [Kom senest til Vonsild 1668. Der er meget mere, se side 2587].

29.5.1695 begierede JESS LAURSEN et almissebrev af mig på tysk, som jeg gav ham, og han gav mig hans levnedsløb. Sagde han var født i Taps Uhr1627 ved Hellig-Miss tider af Laurs Gregersen og Caren Poulsdatter, blandt 9 søskende den tredie. Var hjemme hos forældrene, til de døde for os i krigstiden 57-58, kom så her til Vonsild 1663 og fik Jess Gregersens halve gård, begav sig straks i ægteskab med pige Chrisith Richardsdatter af Clanxbüll, aulede 3 børn med hende, Laurs, Inger og Richard. Inger døde her 1687 knap 21 år gl., Richard døde på Pilworm 1694, men denne moder døde 1681, 52 år 4 mdr. gl. 1682 kom han i sit andet ægteskab med Caren Anchersdatter af Vonsbeck. Hun fødte ham en datter i 1684. Denne hustru døde i jan. 1694. Der slog ham for nogle år siden en fejl til på hans syn, og han går nu enlig hen dermed. Matte afstå gården til hans søn Laurs i 1688. Side 2595.

Uden dato. Suplementum. Personalium CÆCILIÆ WINGIÆ, guædecessit nortu hora x den 27 Jan. fredag 1699. Hun levede med hendes sidste mand Morten Nielsen 24 år, og der han for 7 år døde 71 år gammel, og hun var 74 år, har hun siden på det 7. år levet i armod og nydt Guds børns almisser, eftersom hun intet kunne arbeide eller giøre sig noget at tillægge. Gott folck har af gammel kundskab miskundet sig over hende og forundt hende husværelse, løftet og lettet hende i hendes afliggenhed. Gud vil sligt alt hende velgiordt igien belønne. Hun forsømte intet hendes saligheds midler, gik, så længe hun nogenledis kunne, til kirken at høre Guds ord og til Herrens alters sacremente. Hun var senist i stor skrøbelighed kommen ned i vores hus, og lod sig med afløsning af hendes synder og med Guds bord betiene forleden år på skærtorsdags aften. Gud giorde en god ende på hendes usle levned, og opløste hende ved en salig død i fredags aften klokken 10, der hendes alder i denne "Møjfulde Verden blefe 81 aar ringer 5 uger". Side 2596. [Hendes mand Morten Nielsen begravet 5.10.1692, se denne afskrift].

[NB. Sidste levnedsbeskrivelse i denne bog har hverken navn eller dato. Det er skrevet af en anden, måske svigersønnen, og handler om en gammel mand, der havde været gift 52 år, havde levet 27 år før sit giftermål, og nu var 79 år. Det er umuligt at se, hvilket år dette er indføjet].

Register på de døde i denne bog fra Anno 1685 indtil 1695 exclusive, hvor hustruer og børn findes under deris mands og faders navn. Men når manden er død, da findes moderens navn for sig selv, ligeså tjenestefolk. Slegfredbørn finder under slegfred-navn.

A.
Anders Poulsen, under Bierget kaldet 2219
Anders Pedersen Snedker vivit, hans datter 2490
Anders Due, vivit 2484
Anna Olufsdatter spillemands 2374
Antoni Lauritzen, forrige degn, vivit, hustru Caren 2219
B.
Barbara Andersdatter sal. Jens Jerresens 2529
C.
Caren Peder Tusens datter gift i Jendrup 20 67
Caren Mortensdatter kaldet Frederitzis, vivit 2242
Christian Jacobsen 2192
- - datter Ingeborg 20 71
Christen Jerresens hustru 2302
Christen Hopp 2383
Caren Jisings sal. Peder Thomsens 20 96
D.
Dorothe Thøgersdatters søn Niels 2125
Dorothe Laursdatter Oluff Frederichsens 2326
E.
Ebbe Mogensens søn Mogens 2515
G.
Gerrit Bogens secretari af Tønder 20 51
Gertrud Madsdatter 2309
Gregers Laursen 2357
H.
Hans Nielsens søn Albert 2005
Hans Pedersens søn Jeb 2323
Hans Asmussen hjulers datter Mett 2417
Henrich Schrølings hustru Elsabe 2559
Hans Jisings navnløse søn 2184
J.
Jørgen Hermansen smed 20 84
Jørgen Rasmussens søn Hans 2089
- - - Oute 2266
- - - navnløs 2382
Jacob Jebsens hustru Cæcil 2111
Jacob skrædders hustru Margarete 2460
Johanne Nissis 2408
Joh. Rüdes datter Margarete II 2197
- - - Maria 2370
Jess Lauritzen 2595
- - datter Inger 2142
- - hustru Caren 2533
Jens Hansen Nebel 2145
- - datter Ann 2317
Jens Post hans tredie datter Maren 2157
Jens Matthsen Muurmand 2210
Johanne Matths Persens 20 38
Jens Sørensens hustru Johanne 2225
- - datter Maren Poul Smeds hustru 2400
Jens Olufsen, Knuds broder 2271
Jeb Thomsen hjuler 2293
- - - hustru Kiersten Lassdatter 2276
Jens Sørensen i Schrølings hus 2351
Jens Christensen Muurmands datter Kiersten 2434
- - - - Maren 2430
Jeb Nissen Smed 2587
K.
Kiersten Keelsdatter 200 9
Klaus Andresen, en husumer øxendriver 2015
Klaus Pedersen hans datter Ann 2102
- - - søn Poul 2159
Kedelfører, katolik, Svend Lorens Gøes 2157
Kiersten Sørensdatter, min pige 2201
Klaus Iversen 2454
- - hans søn Lawe 2320
Knut Olufsen hjuler hans datter Maren 2336
Kiersten Huggers 2474
Klaus Andersen hans søn Erich 2581
L.
Laurs Toniussen, vivens
- - datter Ann-Maria 2229
- - - Caren 2247
- - - Bold 2289
Lass Lassen, vivit hans 8. barn Ann 2242
- - - - Maren 2331
- - - - Jørgen Frederich 2333
Laurs Persen vivit hans hustru Bold 2362
Laurs Nielsen Smed 2498
M.
Matths Jensen Degn 20 20
Matths Jessen hans navnløse barn 2050
- - - - - 2109
- - - - - 2136
- - - - - 2186
- - - - - 2311
- - - - - 2369
- - - - - 2440
moderen 2444
Maren Sørensdatter Hans Jisings kones moder 2386
Margarete Hans Kockis 2348
Matths Jensen Savmand hans søn Niels 2122
- - - - - Jens 2334
Maren Nis Hansens af Styding hendes søn Jeb 2207
Mett Sørens 2255
Mett Jensdatter af Starup, død funden i Nør Lykken 2164-65
Morten Jising 2472
- - hustru Cæcil 2260
Michel Tøgersen hans datter Kiersten 2238
Michel Sørensen 2105
- - hans hustru Caren 2107
Maren Jacobs 2405
Maren Knutzdatter 2493
Maren Hansdatter, Oute og Søren Andersens 2283
Matths Persen, død i Seest
- - hustru død her 20 38
N.
Niss Christensen 2027
- - hustru 2017
Niels Malthesen 2171
Niels Mogensen i skoven hans hustru Caren 2506+08
Niss Tingleff vivit 2523+2564
P.
Poul Lassen 20 61
Poul Sørensen 2232
- - hustru 2239
Peder Jebsen 2296
Peder Andersen hans datter Kiersten 2347
Peder Erichsen hjuler 2395
Peder Jensen, Jespers svend 2413
Poul Jebsen smed og hustru 2400
R.
Rasmus Nielsen i skoven hans datter Synnet 2252
Raimar Arends 2 tvillingbørn 2421
S.
Søren Laursen i Kongehuset 20 74
- - hustru Birgit 2078+2215
Søren Andersen hans hustru Maren Hansdatter 2283
Slegfredbørn
Jens Christensen, 1 år gl. 200 2
Peder Hansen af Bredballe 2005
Carl Christensen, født og døbt i Kolding 2033
Ann Laursdatter af Skanderborg 2130
Niels Pedersen, Maren Sørensdatter af Wrensted hendes barn 2267
Maren Matthisdatters barn Niels Pedersen 2292
Mett Jørgensdatters navnløse barn 2328
Maren Nielsdatters drengebarn 2339
Ann Catarine, Lawe Preusis datters barn 2393
Jens Pedersen, en af Maren Johansd. tvillinger 2561
Stackars mand 20 36
T.
Tøger Gregersen 2046
Tartarske pigebarn Ellen 2080
W.
Willatz Pedersen hans søn Søren 2540

 

Startside ] Om Projektet ] Indhold ] Kirkebøger ] Folketællinger ] Andre Kilder ] Redaktion ] Forslag ] Links ]